Podat.2018.1.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 37/2018
VKRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 13 stycznia 2018 r.
w sprawie informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. 2016 r. 794 ze zm.), V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Uznaje się, że informatyzacja Krajowej Izby Doradców Podatkowych (zwanej dalej Izbą) stanowi jedno z priorytetowych zadań Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  2. 
1.  Zobowiązuje się Krajową Radę Doradców Podatkowych do powołania Komisji Informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych (zwaną dalej: Komisją).
2.  Do zadań Komisji, o której mowa w ust. 1 powyżej należy:
a) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania i zapewnienia należytego poziomu informatyzacji oraz cyfryzacji Izby poprzez: - integrację, unifikację systemów informatycznych, - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Izby, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych oraz wymagań technicznych;
b) rozwijanie narzędzi teleinformatycznej komunikacji pomiędzy organami i członkami Izby;
c) rozwijanie produktów i narzędzi teleinformatycznych służących promocji zawodu doradcy podatkowego oraz usług doradztwa podatkowego;
d) podejmowanie innych czynności służących informatyzacji i teleinformatyzacji Izby.
§  3. 
1.  Komisja oprócz realizacji zadań, o których mowa w § 1 uchwały zapewni również stałą weryfikację istniejących rozwiązań oraz możliwości optymalizacyjnych w tym zakresie.
2.  Komisja zobowiązana jest do przekazywania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych corocznego sprawozdania z wyników weryfikacji, o których mowa w ust. 1 powyżej.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.