Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 46/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 , w § 5 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym w obowiązującym brzmieniu,";

2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Biurze Izby - rozumie się przez to jednostkę centralną Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z siedzibą w Warszawie,";

3) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

"8a. Biurach w Regionalnych Oddziałach Izby - rozumie się przez to regionalne jednostki organizacyjne Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych z siedzibą w każdym z Regionalnych Oddziałów, 8b. Biurze - rozumie się przez to Biuro Izby i biura w Regionalnych Oddziałach Izby,";

4) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Walnych Zgromadzeniach w Regionalnych Oddziałach Izby - rozumie się przez to zgromadzenia doradców podatkowych w Regionalnych Oddziałach Izby dokonujące wyboru delegatów na Zjazd, Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby, członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego, kandydatów na członków Organów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-4 i 6 ustawy,";

5) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Zgromadzeniach Regionalnych Oddziałów Izby - rozumie się przez to zgromadzenia doradców podatkowych w Regionalnych Oddziałach Izby zwoływane w innych sprawach, a w szczególności w sprawie wyboru Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby oraz członków zamiejscowych oddziałów Sądu Dyscyplinarnego.";

6) po pkt 10 dodaje się pkt 11-16 w brzmieniu:

"11. Komisji Zewnętrznej - rozumie się przez to komisję o charakterze doradczym lub naukowym powołaną przez organy Izby lub Zarządy Regionalnych Oddziałów Izby, w skład których mogą wchodzić również osoby nie będące członkami Izby,

12. Przewodniczącym i Sekretarzu - rozumie się przez to Przewodniczącego i Sekretarza Krajowej Rady Doradców Podatkowych,

13. Przewodniczącym posiedzenia i Sekretarzu posiedzenia - rozumie się przez to Przewodniczącego posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Sekretarza posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych,

14. Przewodniczącym organu - rozumie się przez to Przewodniczącego organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 i 3- 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym w obowiązującym brzmieniu,

15. Zwykłej większości głosów - rozumie się stosunek ważnie oddanych głosów "za" do głosów "przeciw". Nie uwzględnia się tutaj głosów "wstrzymujących się",

16. Kwalifikowanej większości głosów - rozumie się szczególną większość głosów, przekraczającą 60% głosów ustalonego przez Zjazd składu organu Izby lub wybranego Zarządu Regionalnego Oddziału Izby.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
1 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.