Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 62/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 , § 28 otrzymuje brzmienie:

"§ 28. 1. Odpłatne nabywanie, a także każde zbywanie i obciążanie nieruchomego majątku Izby oraz powoływanie innych podmiotów lub nabywanie w nich udziałów akcji lub innych praw majątkowych wymaga uchwały Zjazdu. Dla realizacji tych czynności wymagana jest uchwała Rady.

2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Izby upoważniona jest Rada, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2a. Skuteczna realizacja czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga współdziałania i podpisów dwóch członków Rady upoważnionych przez Radę, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego i Skarbnika. Zamiast Skarbnika może dokonywać czynności członek Rady, przez nią upoważniony, na wniosek Skarbnika. 2a. Oświadczenia woli o których mowa w ust. 2 do kwoty czterokrotności ustawowego minimalnego wynagrodzenia nie wymagają uchwały Rady.

3. Oświadczenia woli w imieniu Rady związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Izby, w sprawach jednorazowo nieprzekraczających kwoty czterokrotności ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, składa Dyrektor Biura Izby. 3a. Oświadczenia woli w imieniu Rady związane z bieżącym funkcjonowaniem biur w Regionalnych Oddziałach Izby, w sprawach jednorazowo nieprzekraczających kwoty dwukrotności ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, składa pracownik upoważniony przez Radę.

4. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w zakresie dotyczącym Regionalnych Oddziałów Izby wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch upoważnionych przez Radę członków Zarządu Regionalnego Oddziału Izby, w tym Skarbnika.

5. Do czasu wyboru Prezydium Rady zgodnie z § 22 ust. 3 niniejszego Statutu, stosuje się dotychczasowe zasady dotyczące składania oświadczeń woli, które mają zastosowanie do Przewodniczącego Rady oraz pozostałych członków Prezydium Rady poprzedniej kadencji.

6. Do czasu umocowania wybranych członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby stosuje się dotychczasowe zasady dotyczące składania oświadczeń woli, które mają zastosowanie do członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby poprzedniej kadencji.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
1 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.