Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu KIDP.

Akty korporacyjne

Podat.2018.5.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 236/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KIDP

Na podstawie postanowień uchwały nr 84/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 14 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Doradców Podatkowych do sporządzenia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu KIDP, uchwala się co następuje:
§  1. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje jednolity tekst Statutu KIDP, stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2002Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem zmian wynikających ze stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia tekstu ujednoliconego Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz uchwał podjętych na V Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych (uchwały nr 44-83/2018 z dnia 14 stycznia 2018 r.), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.