Zmiana Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akty korporacyjne

Podat.2018.1.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 52/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:
§  1. 
W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 , § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Do zadań Zjazdu poza zadaniami określonymi w ustawie należy: 1) podejmowanie uchwał w sprawie odpłatnego nabywania oraz zbycia lub obciążenia nieruchomości oraz dokonywania innych wydatków przekraczających jednorazowo 30% wartości funduszy własnych Izby, 2) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych, określając źródła ich finansowania oraz zasady zarządzania środkami zgromadzonymi w tych funduszach, 3) ustalenie minimalnej liczby członków organów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, poniżej której konieczne jest uzupełnienie składu organu. 4) odwoływanie Przewodniczącego Rady, członków organów i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.".

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
1 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.