Akt korporacyjny

Podat.2018.6.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 312/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany treści Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 w zw. z § 21 ust. 4 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchyla § 20 ust. 4 i 5 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych dodaje § 20a po § 20 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych w brzmieniu:

"§ 20a. 1. W głosowaniach stosuje się elektroniczną technikę liczenia głosów. Warunki techniczne elektronicznej techniki liczenia głosów powinny uniemożliwiać oddawanie głosów nieważnych. W uzasadnionych przypadkach decyzją Rady można odstąpić od stosowania elektronicznej techniki liczenia głosów.

2. Głosowania jawne odbywają się z zastosowaniem elektronicznej techniki liczenia głosów poprzez naciśnięcie na pilocie do głosowania przycisku: "za", "przeciw" albo "wstrzymuję się".

3. W sprawach uchwał dotyczących wpisu na listę, skreślenia z listy oraz uchwał dotyczących przekształceń wpisów nie stosuje się głosowania z zastosowaniem elektronicznej techniki liczenia głosów. W powyższych sprawach głosowanie następuje przez podniesienie ręki.

4. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających zastosowanie elektronicznej techniki liczenia głosów głosowanie następuje przez podniesienie ręki.

5. W przypadku głosowania bez zastosowania elektronicznej techniki liczenia głosów głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki. Głosy liczą Sekretarze posiedzenia i przekazują wyniki Przewodniczącemu posiedzenia.

6. Głosowanie z zastosowaniem elektronicznej techniki liczenia głosów jest głosowaniem imiennym.

7. Sekretarze posiedzenia nadzorują głosowanie z zastosowaniem elektronicznej techniki liczenia głosów.

8. W głosowaniach, o których mowa w ust. 5 oraz ust. 6, Sekretarze posiedzenia przeliczają głosy i ogłaszają wyniki.".

§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych nadaje § 21 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych następujące brzmienie:

"§ 21. 1. O przeprowadzeniu głosowania tajnego decyduje Rada większością głosów.

2. Głosowanie tajne z zastosowaniem elektronicznej techniki liczenia głosów odbywa się w taki sposób, że następuje anonimizacja pilotów do głosowania, zaś funkcja identyfikacji zostaje wyłączona, tak aby uniemożliwić identyfikację głosującego członka Rady.

3. Dla przeprowadzenia głosowania tajnego Rada powołuje Komisję Skrutacyjną, która nadzoruje głosowanie tajne z zastosowaniem elektronicznej techniki liczenia głosów.".

§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.