Akty korporacyjne

Podat.2018.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 242/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia procedury wyłaniania członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z art. 56 ust. 2 pkt 6 ustawy o doradztwie podatkowym oraz § 21 ust. 3 pkt 8 Statutu Krajowej Izby Doradców uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje procedurę wyłaniania członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, zwaną dalej Komisją Egzaminacyjną.
§  2. 
1.  Członkiem Komisji Egzaminacyjnej może zostać doradca podatkowy legitymujący się co najmniej 5-letnim stażem wykonywania zawodu, posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu dziedzin objętych zakresem tematycznym egzaminu na doradcę podatkowego oraz posiadający wykształcenie wyższe zakończone egzaminem magisterskim lub równorzędnym.
2.  Członkiem Komisji Egzaminacyjnej nie może zostać:
a) doradca podatkowy skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
b) doradca podatkowy będący członkiem Komisji Egzaminacyjnej przez 2 ostatnie kadencje;
c) członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych;
d) doradca podatkowy posiadający zaległości wobec Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
3.  Członkiem Komisji Egzaminacyjnej może zostać doradca podatkowy, który osiągnął minimum 25 punktów zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
§  3. 
1.  Kandydaci na członków Komisji Egzaminacyjnej składają do dnia 8 czerwca 2018 r. wniosek o delegowanie do Komisji Egzaminacyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi dane wskazane we wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.  Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia wniosku w Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych bądź datę nadania przesyłki poleconej w placówce pocztowej.
3.  Wagi punktowe poszczególnych kryteriów, wskazanych we wniosku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§  4. 
1.  Komisja ds. Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP, zwana dalej KOZEW, dokonuje weryfikacji przesłanych wniosków wraz z załącznikami i rekomendacji kandydatów na członków Komisji Egzaminacyjnej według liczby uzyskanych punktów.
2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych dokonuje wyboru członków Komisji Egzaminacyjnej z listy kandydatów rekomendowanych przez KOZEW.
3.  Wybór członków Komisji Egzaminacyjnej następuje w drodze uchwały.
§  5.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych w przypadku niewystarczającej ilości kandydatów może ponownie ogłosić nabór na członków Komisji Egzaminacyjnej, określając w drodze uchwały termin składania dokumentów wskazanych w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
§  6.  Traci moc uchwała nr 223/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie procedury wyłaniania członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych delegowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego (ze zm.)
§  7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Data wpływu:
Sygnatura:
Miejscowość i data: .............................................

Imię i nazwisko: ...................................................

Nr wpisu: ...................................................

Adres do korespondencji: ....................................

.................................................................................

Adres e-mail: .........................................................

Tel. ...........................................................................

Krajowa Rada Doradców Podatkowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 3/310

02-362 Warszawa

WNIOSEK

o delegowanie do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 377 ze zm. - dalej Ustawa) wnoszę o delegowanie mnie do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

1. Dane wskazane przez wnioskodawcę
Imię i nazwisko:
Data wpisu na listę doradców podatkowych:
Staż wykonywania zawodu doradcy podatkowego (w latach):
Wykształcenie wyższe zakończone egzaminem magisterskim lub równorzędnymTAK/NIE*
Stopień naukowy w dziedzinie nauk prawnych bądź ekonomicznych (stopień, dziedzina, uczelnia):
Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego dwóch ostatnich kadencji:TAK/NIE*
Zaległości wobec Krajowej Izby Doradców PodatkowychTAK/NIE*
Publikacje z zakresu tematycznego egzaminu na doradców podatkowych w okresie od 01 stycznia 2013 r...................... (ilość publikacji)
Przeprowadzone szkolenia z zakresu tematycznego egzaminu na doradców podatkowych w okresie od 01 stycznia 2013 r...................... (ilość szkoleń)
Prowadzone praktyki zawodowe..................... (ilość praktyk)
Występowanie jako pełnomocnik przed organami podatkowymi/celnymi w okresie od 01 stycznia 2013 r...................... (ilość spraw)
Występowanie jako pełnomocnik przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w okresie od 01 stycznia 2013 r...................... (ilość spraw)
Prowadzenie ewidencji i ksiąg, udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkamiTAK/NIE*

Załączniki do wniosku (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat wstawiając znak "X"):

Dokument potwierdzający staż wykonywania zawodu doradcy podatkowego bądź oświadczenie, że staż pracy równy jest okresowi przynależności do Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z zastrzeżeniem okresów zawieszenia, o których mowa w art. 34 Ustawy

Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (wydane maksymalnie 1 miesiąc przed złożeniem niniejszego wniosku)

Wykaz publikacji z zakresu tematycznego egzaminu na doradców podatkowych w okresie od 01 stycznia 2013 r.

Wykaz przeprowadzonych szkoleń z zakresu tematycznego egzaminu na doradców podatkowych w okresie od 01 stycznia 2013 r.

Wykaz prowadzonych praktyk, w rozumieniu § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych.

Wykaz sygnatur spraw, gdzie wnioskodawca występował jako pełnomocnik przed organami podatkowymi/celnymi w okresie od 01 stycznia 2013 r.

Wykaz sygnatur spraw, gdzie wnioskodawca występował jako pełnomocnik przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w okresie od 01 stycznia 2013 r.

Wykaz przeprowadzonych szkoleń z zakresu tematycznego egzaminu na doradców podatkowych w okresie od 01 stycznia 2013 r.

Inny dokument - wskazać jaki ...........................................................................

Świadomy/a odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym, co stwierdzam własnoręcznym podpisem.

 ............................................

 data i podpis

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ WAG PUNKTOWYCH

1. Staż wykonywania zawodu doradcy podatkowego ponad 10 lat - 5 punktów.

2. Stopień naukowy doktora nauk prawnych/ekonomicznych - 5 punktów.

3. Publikacje z zakresu tematycznego egzaminu na doradców podatkowych w okresie od 01 stycznia 2013 r. - 1 punkt za publikację, nie więcej niż 5 punktów.

4. Przeprowadzone szkolenia z zakresu tematycznego egzaminu na doradców podatkowych w okresie od 01 stycznia 2013 r. - 1 punkt za szkolenie, nie więcej niż 5 punktów.

5. Prowadzenie praktyk zawodowych - 1 punkt za każdą prowadzoną praktykę zawodową, nie więcej niż 5 punktów.

6. Występowanie jako pełnomocnik przed organami podatkowymi/celnymi w okresie od 01 stycznia 2013 r. - 1 punkt za każde postępowanie, nie więcej niż 10 punktów.

7. Występowanie jako pełnomocnik przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w okresie od 01 stycznia 2013 r. - 1 punkt za każde postępowanie, nie więcej niż 10 punktów.

8. Prowadzenie ewidencji i ksiąg, udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami - 10 punktów.