Akt korporacyjny

Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 49/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 , § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Kadencja Rady trwa 4 lata.

2. Kadencja organów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3-6 ustawy, zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego, jest równa kadencji Rady.

3. Członek Izby nie może sprawować funkcji w każdym z organów Izby, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-3 ustawy dłużej niż dwie kolejne kadencje.

4. Mandat członka organu Izby wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1) skreślenia z listy doradców podatkowych,

2) rezygnacji z pełnienia funkcji - z dniem doręczenia oświadczenia o rezygnacji właściwemu organowi,

3) na skutek śmierci członka Izby,

4) pozbawienia wolności prawomocnym orzeczeniem sądowym,

5) utraty praw obywatelskich,

6) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej przewidzianej w art. 64 ust. 2 pkt 3-4 ustawy - z dniem uprawomocnienia się orzeczenia.

5. Zasady określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio do członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby oraz zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
1 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.