Podat.2018.1.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 35/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 13 stycznia 2018 r.
w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.), V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1.  V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przyjmuje program działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na V kadencję Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM DZIAŁANIA KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH NA V KADENCJĘ KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

I. 

Priorytety działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021

1. Stałe działania służące

a) wzmocnieniu zawodu doradcy podatkowego oraz umocnieniu wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego;

b) promocji zawodu umożliwiającej zwiększenie potencjału rynkowego doradców podatkowych.

2. Działania zmierzające do utrzymania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego jako atrybutu zawodu zaufania publicznego.

II. 

Szczegółowe obszary działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021

1. Ochrona zawodu doradcy podatkowego

a) Podejmowanie zdecydowanych działań zmierzających do wyeliminowania przypadków nieuprawnionego wykonywania czynności doradztwa podatkowego;

b) udzielanie pomocy prawnej doradcom podatkowym, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne i karne skarbowe, w tym udział w tych postępowaniach w charakterze przedstawiciela społecznego;

c) udzielanie pomocy prawnej dotyczącej przypadków lub prób naruszania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego przez osoby trzecie;

d) kontynuowanie działań w zakresie organizacji wymiany informacji związanych z wykonywaniem i ochroną zawodu doradcy podatkowego;

e) udzielanie informacji i pomocy prawnej dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia doradców podatkowych;

f) podejmowanie wszelkiej możliwej aktywności zmierzającej do wzrostu świadomości korzyści związanych z korzystaniem z usług doradców podatkowych oraz przynależnością do samorządu doradców podatkowych;

g) stworzenie i przyjęcie Kodeksu Postępowania KIDP w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego oraz innych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej:

a) wykonanie obowiązków opiniowania poprzez wykorzystanie ekspertów z grona członków KIDP lub ekspertów zewnętrznych;

b) określenie procedury opiniowania aktów prawnych i wyłaniania ekspertów, a także ustalania zasad wynagradzania ekspertów;

c) udział przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych w uzgodnieniach międzyresortowych, w zakresie projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących prawa podatkowego oraz w pracach komisji i podkomisji Sejmu i Senatu;

d) wykorzystanie środków komunikacji społecznej ukierunkowane na zaakcentowanie udziału KIDP w pracach związanych z opiniowaniem prawa podatkowego i jego zmian, w trosce o dobro podatników w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony w tym publikowanie sporządzonych opinii;

e) rozpowszechnianie w środowisku doradców podatkowych informacji dotyczących realizacji zadań określonych w niniejszym punkcie;

f) dążenie do wykorzystania wiedzy i doświadczenia zawodowego wszystkich członków Izby w celu zapewnienia wykonywania obowiązku opiniowania aktów prawnych.

3. Rozwój doradztwa podatkowego

Krajowa Izba Doradców Podatkowych powinna wspierać rozwój doradztwa podatkowego między innymi poprzez:

a) propagowanie nowoczesnych produktów dla doradców podatkowych oraz dążenie do umożliwiania ich udostępniania i wykorzystywania przez doradców podatkowych;

b) promowanie narzędzi informatycznych i środków komunikacji elektronicznej w doradztwie podatkowym;

c) współpracę i wymianę doświadczeń z międzynarodowymi organizacjami doradców podatkowych;

d) promowanie standardów obsługi klienta zapewniających wysoki poziom świadczonych usług;

e) propagowanie zasad marketingu kancelarii doradztwa podatkowego;

f) dążenie do rozszerzenia obszarów działalności, a także uprawnień doradców podatkowych z uwzględnieniem posiadanych przez nich kompetencji i potrzeb klientów;

g) podjęcie działań mających na celu wprowadzenie obowiązkowej aplikacji zawodowej;

h) współpracę z Ministerstwem Finansów w zakresie zmian w organizacji egzaminu na doradcę podatkowego;

i) tworzenie oraz popularyzację procedur i standardów wykonywania zawodu poprzez aktualizację Księgi Pomocy, w tym w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych oraz obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

a) Krajowa Izba Doradców Podatkowych powinna inicjować wszelkie działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia oraz uwzględnieniem możliwości pozyskiwania pomocy publicznej;

b) Krajowa Rada Doradców Podatkowych z udziałem oddziałów regionalnych KIDP będzie:

- rozwijać standardy podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

- dążyć do udostępnienia materiałów ze szkoleń e-learningowych i zapisów elektronicznych przeprowadzonych szkoleń, w tym w oddziałach regionalnych, wszystkim członkom KIDP.

5. Promocja zawodu

a) Krajowa Rada Doradców Podatkowych rozwija i koordynuje program promocji zawodu doradcy podatkowego w oparciu o strategię obejmującą propagowanie wiedzy o roli doradcy podatkowego w nowoczesnym społeczeństwie, w szczególności jako istotnego obrońcy konstytucyjnych praw podatników oraz gwaranta prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych;

b) w działaniach mających na celu promocję zawodu Krajowa Rada Doradców Podatkowych kładzie szczególny nacisk na istotę oraz konieczność utrzymania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej;

c) Krajowa Izba Doradców Podatkowych popularyzuje zawód doradcy podatkowego wśród młodzieży szkolnej i studentów.

6. Działania zmierzające do zmiany ustawy o doradztwie podatkowym

Krajowa Rada Doradców Podatkowych powinna w trybie pilnym przygotować własny projekt zmian w ustawie o doradztwie podatkowym w następujących obszarach:

a) rozszerzenie uprawnień doradcy podatkowego, w szczególności w zakresie:

- realizacji przez podatników obowiązków podatkowych,

- spraw karnych skarbowych,

- ubezpieczeń społecznych,

- postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym;

b) doprecyzowanie zasad postępowania dyscyplinarnego oraz rozszerzenia katalogu kar;

c) wprowadzenie aplikacji zawodowej.

7. Działania zmierzające do zmiany struktury organizacyjnej samorządu doradców podatkowych, w szczególności utworzenia okręgowych izb doradców podatkowych posiadających osobowość prawną

8. Inne zadania

Krajowa Izba Doradców Podatkowych winna dołożyć wszelkich starań, aby:

a) rozwijać proces informatyzacji Izby;

b) wspierać działania zmierzające do integracji środowiska doradców podatkowych;

c) inicjować i wspierać działania rozwijające współpracę z innymi organizacjami zawodów zaufania publicznego, organizacjami przedsiębiorców oraz innymi organizacjami realizującymi cele zbieżne z celami KIDP;

d) wprowadzić strój urzędowy (toga) dla doradców podatkowych występujących przed sądami.

III. 

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU DZIAŁANIA

1. Realizacja i koordynacja programu działania KIDP są wykonywane przez KRDP we współpracy z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi Izby.

2. Realizując program działania, KRDP może korzystać z nieodpłatnej pomocy doradców podatkowych spoza swojego składu.

3. KRDP uchwala roczne plany zadań do realizacji w oparciu o uchwałę programową Zjazdu. Przy sporządzaniu rocznych planów biorą udział przedstawiciele innych organów oraz Regionalnych Oddziałów KIDP, z prawem do zgłaszania inicjatyw programowych i projektów własnych.

4. KRDP sporządza i ogłasza na stronie internetowej oraz w Biuletynie KIDP coroczne sprawozdania z realizacji rocznego planu zadań, nie później niż do 31 marca danego roku, za rok ubiegły. Sprawozdanie z działalności KRDP powinno odnosić się do zadań określonych w Uchwale Programowej.