Akty korporacyjne

Podat.2018.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 310/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu wręczenia, użytkowania i przechowywania Sztandaru Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13) Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje Regulamin wręczenia, użytkowania i przechowywania Sztandaru Krajowej Izby Doradców Podatkowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała nr 298/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wręczenia, użytkowania i przechowywania Sztandaru Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH

REGULAMIN

wręczenia, użytkowania i przechowywania SZTANDARU Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Obowiązuje na podstawie uchwały nr 310/2018

Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 22 maja 2018 r.

Warszawa, 22 maja 2018 r.

Sztandar, dawna chorągiew, stanowi symbol charakteryzujący godność jednoczącą ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra. Chlubne tradycje doradców podatkowych wiążą się z profesjonalną gotowością do niesienia pomocy dla społeczeństwa wobec ich obowiązków w zakresie zobowiązań publicznoprawnych. Wypełnianie tych powinności wymaga gotowości do stałego podnoszenia swoich wiadomości, umiejętności, a niejednokrotnie do poświęceń. Takie przykłady postaw są źródłem społecznego uznania i szacunku. Dowodem godności i honoru jakimi szczyci się doradca podatkowy jest posiadanie sztandaru. Natomiast fakt jego ufundowania przez samych członków samorządu jest wyrazem najwyższego zaangażowania na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

§  1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Regulamin określa zasady wręczenia, użytkowania i przechowywania Sztandaru Krajowej Izby Doradców Podatkowych (Sztandar KIDP) jako symbolu Krajowej Izby Doradców Podatkowych zrzeszającej przedstawicieli zawodu zaufania publicznego.
2.  Sztandar KIDP symbolizuje jedność myśli i działań doradców podatkowych dla ochrony i dobra podmiotów, na rzecz których wykonują swoje czynności.
3.  Podstawę prawną Regulaminu stanowi ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 490).
4.  Fundatorem Sztandaru KIDP są członkowie Samorządu reprezentujący szesnaście Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  2.  OPIS SZTANDARU KIDP
1.  Sztandar KIDP składa się z płata, głowicy i drzewca.
2.  Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o boku 100 cm, koloru, zgodnie z "Systemem wizualizacji" po stronie głównej (awers) i barw narodowych - zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych - po stronie odwrotnej (rewers), obszyta obustronnie wzdłuż obwodu srebrną taśmą o szerokości 1,5 cm. Trzy krawędzie płata sztandaru (poza krawędzią przewidzianą do mocowania na drzewcu) obszyte są srebrną frędzlą długości 5 cm. Wzór sztandaru zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
3.  Na głównej stronie płata (awersie), symetrycznie w środku umieszczone jest logo Krajowej Izby Doradców Podatkowych, według wzoru zawartego w Systemie wizualizacji KIDP.
4.  Na odwrotnej stronie płata sztandaru (rewersie) symetrycznie w środku umieszczony jest orzeł biały, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.
5.  Wysokość liter napisu wokół godła wynosi 60 mm, a w logo: pierwsza 47 mm, a następne po 40 mm.
6.  Drzewce sztandaru o długości 255 cm wykonane z drewna toczonego o średnicy 4 cm. Drzewce jest dwudzielne, połączone metalowym gwintowanym złączem. Drzewce sztandaru w górnej części zakończone jest głowicą.
7.  Głowicę stanowi srebrny orzeł za złotą koroną. Wzory drzewca i głowicy zawarte są w załączniku nr 2 do Regulaminu.
8.  Dolny koniec drzewca zakończony jest metalowym okuciem "trzewikiem". W górnej części drzewca (pod głowicą) znajdują się wkręcane metalowe kółka (ogniwa), które odpowiadają takim samym metalowym kółkom umocowanym na nie obszytym frędzlą brzegu płata sztandaru, które łączy się za pomocą zatyczki w postaci pręta metalowego zakończonego wkręconymi elementami zabezpieczającymi pręt przed wysunięciem.
9.  Na drzewcu sztandaru, na wysokości jego płata (100 cm) umieszczone są "gwoździe" małe tabliczki w kształcie tarcz - wskazujące osoby, które swoją obecnością uświetniły uroczystość wręczenia sztandaru. Zgodnie z wolą posiadacza sztandaru "gwoździe" są umieszczone na specjalnej tablicy upamiętniającej wręczenie sztandaru.
§  3.  WRĘCZENIE SZTANDARU
1.  Akt wręczenia Sztandaru KIDP winien nastąpić w sposób publiczny, podczas uroczystości Krajowej Izby Doradców Podatkowych (w szczególności: oficjalne uroczystości otwierające Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego, inne uroczyste obchody rocznicowe związane z istnieniem Krajowej Izby Doradców Podatkowych).
2.  Uroczystość wręczania Sztandaru KIDP powinna uwzględniać następujące elementy:

- wniesienie Sztandaru KIDP przez reprezentację Krajowej Izby Doradców Podatkowych wyznaczoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych;

- wręczenie Sztandaru KIDP Przewodniczącemu Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub Jego Zastępcy;

- prezentację Sztandaru KIDP zebranym;

- przedstawienie honorowego pocztu sztandarowego;

- przekazanie Sztandaru KIDP chorążemu pocztu.

3.  Przekazujący głośno oznajmia komu wręcza Sztandar KIDP, a odbierający wyraża podziękowanie.
4.  Symboliczne wbijanie gwoździ przez fundatorów może nastąpić po ceremonii wręczenia Sztandaru KIDP.
5.  Szczegółowy przebieg uroczystości, o której mowa w ust. 2 § 3 Regulaminu określa ceremoniał, stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu.
§  4.  ZASADY UŻYWANIA SZTANDARU KIDP
1.  Sztandar KIDP używany jest w czasie szczególnie ważnych uroczystości dotyczących Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w czasie Krajowych Zjazdów Doradców Podatkowych, obchodów świąt państwowych. W szczególności Sztandar KIDP powinien być używany w czasie wręczania odznaczeń i wyróżnień Krajowej Izby Doradców Podatkowych (w ramach struktur tak centralnych jak i regionalnych).
2.  Używanie Sztandaru KIDP wymaga asysty pocztu sztandarowego, składającego się z trzech osób - którego skład, sposób wyboru i ubiór określa § 5 Regulaminu.
3.  Dysponentem decydującym o wystąpieniu ze Sztandarem KIDP jest Przewodniczący KRDP lub Sekretarz KRDP.
4.  Wprowadzenie Sztandaru KIDP na salę obrad (uroczystości), odbywa się po poinformowaniu o wniesieniu sztandaru i wezwaniu przez prowadzącego obrady do powstania i przyjęcia postawy zasadniczej przez uczestników obrad lub uroczystości.
5.  Chorąży wnosząc Sztandar KIDP, kładzie drzewce na prawym ramieniu i trzyma je pod kątem 45 stopni w stosunku do ramienia, prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.
6.  Po wejściu na salę poczet sztandarowy zajmuje honorowe miejsce.
7.  W czasie uroczystości Sztandar KIDP może być prezentowany w pozycji pionowej, trzymany przy prawej nodze lub na ramieniu, a podczas dłuższych uroczystości drzewce Sztandaru KIDP może być umieszczone w specjalnym stojaku.
8.  Podczas wykonywania hymnu państwowego poczet sztandarowy stoi w postawie zasadniczej, a Sztandar KIDP trzymany jest oburącz w położeniu "prezentuj", tzn. pochylony do przodu pod kątem 45 stopni.
9.  Wyjście pocztu sztandarowego ze Sztandarem KIDP z sali następuje według zasad określanych przy wprowadzeniu Sztandaru KIDP.
10.  W wypadku żałoby narodowej lub żałoby wewnętrznej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Sztandar KIDP zostaje udekorowany czarnym kirem, czyli czarną wstęgą z materiału, sięgającą do ¾ płata Sztandaru KIDP.
§  5.  POCZET SZTANDAROWY SZTANDARU KIDP
1.  Członkami pocztu sztandarowego mogą być wyłącznie Członkowie Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
2.  Skład pocztu sztandarowego ustala Przewodniczący KRDP lub Sekretarz KRDP.
3.  Poczet sztandarowy tworzą trzy osoby:
1) dowódca pocztu sztandarowego chorąży - trzyma sztandar,
2) asystujący.
4.  Dowódca pocztu sztandarowego staje z prawej strony, a asystujący z lewej strony chorążego.
5.  Poczet sztandarowy przepasany jest szarfą w barwach narodowych (białoczerwonych) o szerokości 10 cm, zakończoną złotymi frędzlami o długości 5 cm. Szarfa noszona jest przez prawe ramię po obu stronach ciała do lewego boku, spięta klamrą koloru srebrnego.
6.  Ubiór pocztu sztandarowego określa załącznik nr 4 do Regulaminu - stosowanie innych ubiorów jest niewłaściwe i powszechnie uznawane jako przykład braku poszanowania należnego sztandarowi.
7.  Sztandar KIDP należy wyprowadzać z miejsca jego przechowywania w sposób uroczysty, wskazany w ceremoniale.
8.  Dopuszcza się przewożenie Sztandaru KIDP w stanie złożonym (płat zwinięty w rulon na górnej części drzewca) i umieszczonym w pokrowcu.
9.  Od momentu rozwinięcia Sztandaru KIDP (wyjęcie z pokrowca, połączenie dwóch części drzewca i rozwinięcie płata sztandaru), Sztandarowi KIDP towarzyszy poczet sztandarowy i stosowane są zasady ceremonialne, obowiązujące przy występowaniu ze sztandarem.
§  6.  PRZECHOWYWANIE SZTANDARU
1.  Sztandar KIDP należy przechowywać w miejscu zapewniającym zabezpieczenie fizyczne i poszanowanie dla tego symbolu.
2.  Właściwym miejscem do przechowywania Sztandaru KIDP jest Biuro Krajowej Izby Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie.
3.  Sztandar KIDP powinien być umieszczony w oszklonej gablocie, zwisający poziomo na górnej części drzewca (łącznie z głowicą). Płat sztandaru rozwinięty, stroną zawierającą logo KIDP (awers) skierowaną do wnętrza pomieszczenia. Na dnie gabloty umieszcza się dolną część drzewca i szarfy pocztu sztandarowego (bandolierę).

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór sztandaru

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wzory drzewca i głowicy

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Musztra sztandarowa i ceremoniały udziału pocztu sztandarowego w różnych uroczystościach

Chwyty chorążego

Postawa zasadnicza: sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na

wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa.

Postawa "na ramię": chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

Postawa "prezentuj": z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca.

Salutowanie sztandaru w miejscu: chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj".

PODSTAWOWE CHWYTY MUSZTRY ZE SZTANDAREM W CZASIE UROCZYSTOŚCI

POSTAWYOPIS CHWYTUZASTOSOWANE KOMENDY
Postawa zasadniczaSztandar postawiony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce podtrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka w postawie zasadniczej.Po komendach: "Poczet stój" (po marszu). Po komendzie: "Baczność"

(podawanej przez prowadzącego uroczystość).

Postawa "spocznij"Sztandar trzymany przy prawej nodze, jak w postawie zasadniczej. Chorąży i asysta pozostają w postawie spocznij - ciężar ciała przenoszą na prawą nogę przy jednoczesnym wysunięciu pięty lewej stopy na wysokość środka prawej, przy jednoczesnym skręcie lewej o 45 stopni w lewą stronę.Po komendzie: "Spocznij" (podawanej przez chorążego po zatrzymaniu pocztu) następuje tu automatycznie wyrównanie linii i odległości.

Po komendach: "Po ślubowaniu",

"Po hymnie".

Postawa

"na ramię sztandar"

Chorąży przesuwa prawą rękę po drzewcu na wysokość prawego barku, przy jednoczesnym położeniu lewej na drzewcu na wysokości pasa. Po przebrzmieniu zapowiedzi komendy: "sztandar" energicznym ruchem przenosi drzewce sztandaru na prawy bark, zatrzymując go w pochyleniu 45 stopni.

Płachta sztandaru musi być oddalona od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

Automatycznie po komendzie "Sztandar wprowadzić" lub "Poczet sztandarowy - Wystąp"
Postawa "prezentuj sztandar"Z postawy zasadniczej chorąży kładzie lewą rękę na drzewcu sztandaru poniżej końca zaczepu płachty, przy jednoczesnym maksymalnym opuszczeniu prawej po drzewcu. Po przebrzmieniu komendy "prezentuj sztandar" wykonuje salutowanie sztandarem.Po komendzie prowadzącego

"Na prawo/lewo patrz"

Po komendzie chorążego pocztu "Baczność", w czasie uroczystości np. państwowych, kościelnych, śpiewu hymnu, ogłoszenia minuty ciszy, składania trumny do grobu, podczas składania wieńców, jeżeli wcześniej prowadzący nie podał odpowiednich komend.

Salutowanie sztandarem w miejscuWykonuje się z postawy prezentuj. Chorąży robi zwrot w prawo skos, przy jednoczesnym wysunięciu lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyleniu sztandaru w przód do kąta 45 stopni. Ręka lewa pozostaje co najmniej w odległości dłoni od płachty sztandaru.Po komendach i w sytuacjach jak w rubryce powyżej oraz samoczynnie, gdy odbierający honory zbliży się na pięć kroków do sztandaru.
Salutowanie sztandarem w marszuZ położenia na ramię w taki sam sposób jak w czasie salutowania w miejscu."Na prawo patrz" pochyla sztandar pod kątem 45 stopni, pozostając w marszu krokiem defiladowym. "Baczność" - dokonuje położenia sztandaru na ramię

UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE LUB ROCZNICOWE

WPROWADZENIE SZTANDARU:

L.p.KOMENDYPOCZET SZTANDAROWYOPIS CHWYTU
1.Poczet - Baczność!Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt - na ramię.Postawa na ramię
2.Na wprost - Marsz!Maszeruje krokiem defiladowym.Postawa na ramię
3.Poczet - Stój!Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a zatrzymanie na lewą po dostawieniu prawej. Poczet, o ile to możliwe, zachodzi z lewej strony głównej trybuny.Postawa spocznij
4.W prawo - Zwrot!Wykonuje zwrot w prawo.Postawa na ramię
5.Poczet - Spocznij!Opuszcza sztandar do postawy spocznij.Postawa spocznij

Uwaga: Poczet podlega dalszym komendom przewidzianym ceremoniałem w zależności od okoliczności przewidzianych w ceremonii.

WYPROWADZENIE POCZTU SZTANDAROWEGO:

L.p.KOMENDYPOCZET SZTANDAROWYOPIS CHWYTU
1.Poczet - Baczność!Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt - na

ramię.

Postawa na ramię
2.W lewo - Zwrot!Wykonują komendę.Postawa na ramię
3.Na wprost - Marsz!Maszerują na wprost krokiem defiladowym.Postawa na ramię
4.Poczet - Stój!Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a zatrzymanie na lewą po dostawieniu prawej. Poczet, o ile to możliwe, zachodzi z lewej strony głównej trybuny.Postawa spocznij
5.Poczet - Spocznij!Opuszcza sztandar do postawy spocznij.Postawa spocznij

Uwaga: Chorąży i asysta opiekują się sztandarem aż do momentu umieszczenia go wraz z insygniami sztandaru

w gablocie.

CEREMONIAŁ ŚLUBOWANIA NOWYCH DORADCÓW:

L.p.KOMENDYPOCZET SZTANDAROWYOPIS CHWYTU
1.Poczet -

Baczność!

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt - na

ramię.

Postawa na ramię
2.Na wprost - Marsz!Maszeruje krokiem defiladowym.Postawa na ramię
3.Poczet - Stój!Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a zatrzymanie na lewą po dostawieniu prawej. Poczet, o ile to możliwe, zachodzi z lewej strony głównej trybuny.Postawa spocznij
4.W prawo - Zwrot!Wykonuje zwrot w prawo.Postawa na ramię
5.Poczet - Spocznij!Opuszcza sztandar do postawy spocznij.Postawa spocznij
6.Całość -

Baczność!

Asysta w postawie zasadniczej,

a chorąży układa ręce do postawy prezentuj.

Postawa prezentuj
7.Nowi doradcy ślubujących na sztandar - Wystąp!Nowi doradcy występują na wprost asysty sztandaru.Postawa prezentuj
8.W lewo - Zwrot!Doradcy ślubujący na sztandar wykonują odpowiedni zwrot.Postawa prezentuj
9.Do - Ślubowania!Doradcy ślubujący na sztandar kierują prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku drzewca sztandaru.Salutowanie sztandarem
10.Po - Ślubowaniu!Opuszcza sztandar do postawy spocznij, a doradcy ślubujący opuszczają ręce do postawy zasadniczej.Postawa spocznij
11.Doradcy ślubujących na sztandar:

W lewo - Zwrot!

Wykonują odpowiedni zwrot w miejscu.Postawa spocznij
12.Na wprost - Marsz!Doradcy maszerują na swoje wcześniej zajmowane miejsce i zatrzymują się.Postawa spocznij
13.W lewo - Zwrot!Wykonują odpowiedni zwrot w miejscu.Postawa spocznij
14.Poczet -

Baczność!

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt - na

ramię.

Postawa na ramię
15.Na wprost - Marsz!Maszeruje krokiem defiladowym.Postawa na ramię
16.Poczet - Stój!Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a zatrzymanie na lewą po dostawieniu prawej. Poczet, o ile to możliwe, zachodzi z lewej strony głównej trybuny.Postawa spocznij
17.W prawo - Zwrot!Wykonuje zwrot w prawo.Postawa na ramię
18.Poczet - Spocznij!Opuszcza sztandar do postawy spocznij.Postawa spocznij

Ceremoniał ślubowania nowych doradców może odbyć się po wprowadzeniu sztandaru i umieszczeniu go w stojaku zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu. Doradcy składają ślubowanie przy sztandarze. Po uroczystości ślubowania następuje wyprowadzenie sztandaru.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

UBIÓR POCZTU SZTANDAROWEGO

I. W przypadku pełnienia funkcji przez kobiety: ciemny kostium, biała bluzka i ciemna spódnica (bez torebek) - nic nie może zasłaniać biało-czerwonej szarfy (kołnierz, chusta, szal).

II. W przypadku pełnienia funkcji przez mężczyzn: ciemny garnitur, biała koszula i niebieski krawat - nic nie może zasłaniać biało-czerwonej szarfy (kołnierz, chusta, szal).

III. W przypadku trudnych warunków pogodowych, gdy uroczystości odbywają się na wolnym powietrzu, dopuszczalny jest inny taktowny strój.

IV. Jeśli poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem, czyli czarną wstęgą z materiału, sięgającą do ¾ płata sztandaru.