Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 48/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 , w § 8 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. realizacji czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby, przy czym bierne prawo wyborcze nie przysługuje doradcom podatkowym:

- wobec których orzeczono karę dyscyplinarną, o której mowa w art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy - do czasu zatarcia kary,

- kandydującym do organu Izby, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy w kadencji następującej bezpośrednio po kadencji, w której pełnili funkcję w Prezydium Rady lub byli osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Izby,

z zastrzeżeniem § 8 pkt 4a.".

2) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a. kandydowania do organów Izby wybieranych przez Zjazd spośród delegatów, z wyłączeniem funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
1 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.