Podat.2018.1.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 38/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 13 stycznia 2018 r.
w sprawie finansowania informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. 2016 r. 794 ze zm.), V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Środki na finansowanie informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych, pochodzić będą ze środków finansowych pochodzących z pobieranych opłat za wpis na listę doradców podatkowych, przekazanych Krajowej Radzie Doradców Podatkowych przez Ministra Finansów, w kwocie nieprzekraczającej 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
2.  Dysponowanie środkami określonymi w ust. 1 powyżej, należy do Komisji Informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.