Law Journal

Przekazywanie informacji o odpadach znajdujących się na statku.

Dz.U.2013.77 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Dz.U.2013.122 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U.2013.83 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdanie z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami.

Dz.U.2013.81 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego.

Dz.U.2021.83 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych.

Dz.U.2013.157 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Dz.U.2013.92 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

Dz.U.2013.38 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Wykaz śródlądowych dróg wodnych, na których wprowadza się usługi informacji rzecznej (RIS).

Dz.U.2013.80 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 18/10.

Dz.U.2013.88 | wyrok z dnia 8 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 38/12.

Dz.U.2013.87 | wyrok z dnia 8 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2015.129 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Systemy wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

Dz.U.2013.96 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012.

Dz.U.2013.129 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2013.240 | ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kierujących pojazdami.

Dz.U.2013.82 | ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz.U.2013.1563 | ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2013.165 | ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Dz.U.2013.3 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia rejestru oraz sposób oznakowania pojazdów kolejowych.

Dz.U.2019.918 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Reorganizacja Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań.

Dz.U.2013.28 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Reorganizacja Instytutu Optyki Stosowanej.

Dz.U.2013.79 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.2013.26 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zakaz stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Dz.U.2014.1085 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zakaz stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora.

Dz.U.2013.27 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2013.100 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Przetwarzanie informacji przez Policję.

Dz.U.2013.8 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2012.1532 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.

Dz.U.2012.1546 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2012.1524 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Procedura konkursowa określająca szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych.

Dz.U.2018.2343 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2013.58 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Ocena wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

Dz.U.2013.103 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Sposób prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze.

Dz.U.2013.68 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Sposób przesyłania deklaracji i podań oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Dz.U.2015.407 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Opracowywanie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

Dz.U.2013.104 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim.

Dz.U.2012.1552 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2012.1553 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2012.1493 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rynku Rolnego.

Dz.U.2012.1492 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2013.30 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

Dz.U.2012.1506 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów powszechnych.

Dz.U.2013.69 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Ocena pracy i opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego.

Dz.U.2012.1455 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc