Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1334

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r.

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r. (Dz. U. poz. 2237) w § 1 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ćwiczeń wojskowych - do 1041 żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy według stanu średniorocznego;";

2) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) terytorialnej służby wojskowej - do 17 142 żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, a także osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.