Minimalna łączna wartość zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług. - Dz.U.2017.1248 - OpenLEX

Minimalna łączna wartość zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1248

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 130 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) zarządza się, co następuje:
Minimalna łączna wartość zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 200 zł.
Przepis § 1 stosuje się do zakupów dokonanych przez podróżnego od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 500).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).