[Delegacja ustawowa] - Art. 130. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 130. - [Delegacja ustawowa] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  130.  [Delegacja ustawowa]
1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór znaku, o którym mowa w art. 127 ust. 4 pkt 3;
2)
pieczęć organu celnego, o której mowa w art. 128 ust. 3 i 5a;
3)
szczegółowe dane, które powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE oraz wydruk tego dokumentu.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia:
1)
prawidłową identyfikację towarów;
2)
możliwość potwierdzania wywozu towarów przez organy celne;
3)
formę, w której ma być dokonany zwrot podatku;
4)
konieczność prawidłowego określenia kwoty podatku, o której zwrot może ubiegać się podróżny;
5)
prawidłową identyfikację sprzedawcy i nabywcy;
6)
konieczność zapewnienia prawidłowego oznaczania punktów sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku.
3. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
inne towary niż wymienione w art. 126 ust. 3, przy których wywozie nie stosuje się art. 126 ust. 1,
2)
minimalną łączną wartość zakupów wynikającą z dokumentu, o którym mowa w art. 128 ust. 2, przy której można żądać zwrotu podatku,
3)
maksymalną wysokość prowizji, o której mowa w art. 128 ust. 6

- uwzględniając sytuację gospodarczą państwa, sytuację w zakresie obrotu towarowego z zagranicą poszczególnymi grupami towarów, sytuację rynkową w obrocie towarami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem oraz przepisy Unii Europejskiej.

4. 
(uchylony).