Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1234

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 20 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

Na podstawie art. 80e ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, 60, 379, 777 i 966) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 816) w § 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Szefowi Biura Ochrony Rządu, sądom, prokuraturze i organom Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia się dane lub informacje, o których mowa w art. 80b ust. 1 i 1a ustawy.";

2) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Organom Inspekcji Ochrony Środowiska udostępnia się dane i informacje, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. a-d, f-h, pkt 4 i 5 oraz ust. 1a pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, h oraz j ustawy, z wyjątkiem danych lub informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).