Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1247

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202, 1089 i 1215) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1702 i 2204 oraz z 2016 r. poz. 949) § 44 otrzymuje brzmienie:

"§ 44. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).