Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1329

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Na podstawie art. 18 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Z dniem 1 października 2017 r. Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki nadaje się nazwę "Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.