Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1237

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

USTAWA
z dnia 25 maja 2017 r.
o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Art.  1. 

W ustawie z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. poz. 1130, z 2016 r. poz. 848 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 624) w art. 23:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jednostki sektora finansów publicznych realizujące operacje w ramach pomocy technicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki budżetowe realizujące operacje w ramach działania transfer wiedzy i działalność informacyjna, objęte PROW 2014-2020, otrzymują środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji zgodnie z klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jednostki sektora finansów publicznych realizujące operacje w ramach pomocy technicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki budżetowe realizujące operacje w ramach działania transfer wiedzy i działalność informacyjna, objęte PROW 2014-2020, dokonują zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, do wysokości udziału refundowanego ze środków EFRROW, na rachunek bieżący dochodów właściwej państwowej jednostki budżetowej, ze środków otrzymanych z agencji płatniczej tytułem refundacji kosztów kwalifikowalnych ze środków EFRROW, w terminie 10 dni od dnia otrzymania tych środków.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.