Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1264

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 21 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli

Na podstawie art. 103c ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli (Dz. U. poz. 255) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli "Informacje zamieszczane na etykiecie oraz szkółkarskim dokumencie towarzyszącym":
1) w lp. 7 tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"– odmian, w odniesieniu do których złożono wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru odmian lub o przyznanie wyłącznego prawa do odmiany, dodatkowo - sformułowania: "prop. nazwa" albo skrót "pn." oraz "trwa badanie" albo skrót "tb."";

2) lp. 15 otrzymuje brzmienie:
15wyrazy "urzędowo uznany opis" albo skrót "u.u.o." - w przypadku odmian o urzędowo uznanym opisie
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).