Zmiana rozporządzenia w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy... - Dz.U.2017.1328 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1328

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. U. poz. 499) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) pkt 2 - przeznacza się 53 981 188 zł;

3) pkt 4 - przeznacza się 22 000 000 zł.";

2)
po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. 1. W przypadku niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3, Agencja udziela pomocy, o której mowa w art. 1 rozporządzenia 2016/1613:

1) producentowi mleka, producentowi świń lub producentowi owiec, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanemu dalej "producentem owiec" - w formie refundacji kosztów zakupu jagniąt, mających poniżej 12 miesięcy i ważących co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg, zwanych dalej "jagniętami", lub owiec mających nie mniej niż 12 miesięcy;

2) producentowi mleka - w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych lub ras dwukierunkowych, utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mleka, zwanych dalej "jałówkami hodowlanymi ras mlecznych", mających powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące.

2. W przypadku niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, Agencja udziela pomocy, o której mowa w art. 1 rozporządzenia 2016/1613, producentowi mleka z tytułu sprzedaży mleka przez tego producenta w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. podmiotom skupującym mleko w ilości mniejszej niż w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. - w formie wsparcia finansowego do liczby kilogramów mleka stanowiącej różnicę między liczbą kilogramów mleka sprzedanych przez producenta mleka podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. a liczbą kilogramów mleka sprzedanych podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

3. Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, nie przysługuje producentowi mleka, który złożył wniosek o płatność w zakresie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

4. Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 2, nie przysługuje producentowi mleka, który złożył wniosek o płatność w zakresie pomocy:

1) o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, lub

2) udzielanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka (Dz. U. poz. 1477).

5. Na pomoc, o której mowa w ust. 1:

1) pkt 1 - przeznacza się kwotę w wysokości 10% niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3;

2) pkt 2 - przeznacza się kwotę w wysokości 90% niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3.

6. Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa o siedzibie stada producenta owiec, rozumie się przez to wszystkie siedziby stad tego producenta owiec.

7. Do ceny zakupu jagnięcia, owcy lub jałówki hodowlanej rasy mlecznej, która nie jest wyrażona w złotych, stosuje się przepis § 2 ust. 4.";

3)
w § 3:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1 oraz w § 2a ust. 1 i 2, jest udzielana na wniosek producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec, zwany dalej "wnioskiem o udzielenie pomocy", złożony do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień wpływu tego wniosku do właściwego oddziału terenowego Agencji.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 i 2, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy, nie później niż 2 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków. Ogłoszenie zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 i 2.",

c)
ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa:

1) w § 2 ust. 1:

a) pkt 1-3, składa się w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia,

b) pkt 4, składa się w terminach określonych w § 20 ust. 1;

2) w § 2a ust. 1 i 2, składa się w terminie od dnia rozpoczęcia terminu składania wniosków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie pomocy, o którym mowa w ust. 1a, do dnia 31 lipca 2017 r.

3. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 i w § 2a ust. 1 i 2, złożony po upływie terminów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2, pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Wniosek o udzielenie pomocy zawiera co najmniej:

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedzibę producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec ubiegającego się o pomoc;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec ubiegającego się o pomoc, a w przypadku gdy producent ten nie posiada obywatelstwa polskiego - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tego producenta;

3) numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, zwanej dalej "ustawą o Agencji", producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec ubiegającego się o pomoc, o ile został nadany;

4) numer siedziby stada producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec ubiegającego się o pomoc nadany zgodnie z przepisami ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.";

4)
w § 4:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 oraz w § 2a ust. 1 i 2, jest wypłacana na wniosek o udzielenie pomocy, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec ubiegającego się o pomoc.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, udzielenia pomocy, o której mowa w:

1) § 2a ust. 1 pkt 2 - w przypadku gdy producent mleka złożył wniosek o płatność w zakresie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) § 2a ust. 2 - w przypadku gdy producent mleka złożył wniosek o płatność w zakresie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, lub w zakresie pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka.",

c)
po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

"7a. Producent będący jednocześnie producentem mleka, producentem świń lub producentem owiec może w ramach pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, ubiegać się o refundację kosztów zakupu nie więcej niż do 100 sztuk jagniąt lub owiec.

7b. Zwierzę, do którego producent mleka, producent świń lub producent owiec ubiega się o pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1, może zostać objęte tą pomocą tylko raz.";

5)
po § 21 dodaje się § 21a-21i w brzmieniu:

"§ 21a. 1. Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, jest udzielana, jeżeli producent mleka, producent świń lub producent owiec:

1) posiadał, w dniu 31 grudnia 2016 r., w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany mające powyżej 24 miesięcy, świnie lub owce, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich;

2) dokonał od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. zakupu co najmniej 10 jagniąt mających w dniu zakupu poniżej 12 miesięcy i ważących co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg lub co najmniej 10 owiec mających w dniu zakupu nie mniej niż 12 miesięcy, które zostały zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich;

3) zobowiąże się do utrzymywania jagniąt lub owiec, do których będzie udzielona pomoc, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r.

2. W przypadku śmierci producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec albo w przypadku wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, jest udzielana producentowi mleka, producentowi świń lub producentowi owiec będącemu spadkobiercą albo innym następcą prawnym, jeżeli objął w posiadanie gospodarstwo zmarłego producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec i spełnił warunki, o których mowa w ust. 1, lub warunki te zostały spełnione przez poprzednika prawnego producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec albo łącznie przez tych producentów oraz ich poprzedników prawnych.

3. W przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec, który spełnił warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, przysługuje producentowi mleka, producentowi świń lub producentowi owiec, który objął w posiadanie to gospodarstwo, jeżeli w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy jest posiadaczem tego gospodarstwa, oraz:

1) spełnił warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;

2) warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, został spełniony przez tego producenta, jego poprzednika prawnego lub łącznie przez tych producentów.

4. Jeżeli gospodarstwo objęte w posiadanie wskutek dziedziczenia albo innego zdarzenia prawnego jest przedmiotem współposiadania, pomoc jest udzielana temu ze współposiadaczy, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

5. Ilekroć w dalszych przepisach dotyczących pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, jest mowa o producencie mleka, producencie świń lub producencie owiec, rozumie się przez to również producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec, któremu pomoc jest udzielana na podstawie ust. 2 albo 3.

6. Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, jest udzielana do zakupu co najmniej 10 i nie więcej niż 100 jagniąt lub owiec.

§ 21b. 1. Kwota pomocy udzielanej producentowi mleka, producentowi świń lub producentowi owiec, o którym mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, wynosi:

1) 90 zł - do jagnięcia;

2) 150 zł - do owcy.

2. Kwota pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż:

1) cena netto zakupu zwierzęcia wskazana na fakturze albo fakturze VAT RR albo

2) cena zakupu zwierzęcia wskazana na fakturze, rachunku lub w umowie sprzedaży potwierdzającej jego zakup - w przypadku dokonywania sprzedaży między rolnikami ryczałtowymi.

§ 21c. 1. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, składany przez producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec poza elementami, o których mowa w § 3 ust. 4, zawiera co najmniej:

1) liczbę krów typu użytkowego mleczny lub kombinowany mających powyżej 24 miesięcy, świń lub owiec utrzymywanych w dniu 31 grudnia 2016 r. w siedzibie stada, o której mowa w § 21a ust. 1 pkt 1;

2) liczbę zakupionych jagniąt lub owiec, o których mowa w § 21a ust. 1 pkt 2, do których producent mleka, producent świń lub producent owiec ubiega się o udzielenie pomocy ze wskazaniem masy oraz wieku każdego jagnięcia lub wieku każdej owcy;

3) numer rachunku bankowego producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec ubiegającego się o udzielenie pomocy, na który zostaną wypłacone środki z tytułu udzielenia pomocy.

2. Do wniosku o udzielenie pomocy, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopie faktur, faktur VAT RR albo kopię faktury, rachunku lub umowy sprzedaży, w przypadku dokonywania sprzedaży między rolnikami ryczałtowymi, potwierdzające liczbę i numery identyfikacyjne jagniąt lub owiec zakupionych w okresie, o którym mowa w § 21a ust. 1 pkt 2;

2) informacje o jagniętach lub owcach, na które zostały wystawione dokumenty, o których mowa w pkt 1, zawierające wskazanie masy oraz wieku każdego jagnięcia lub informację zawierającą wskazanie wieku każdej owcy, sporządzone przez wystawcę tych dokumentów - w przypadku gdy informacji tych nie można ustalić na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1;

3) oświadczenie producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec, w którym zobowiąże się do utrzymywania, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r., jagniąt lub owiec, do których będzie udzielona pomoc;

4) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, dotyczące spadku obejmującego gospodarstwo, o którym mowa w § 21a ust. 2, lub kopie tych dokumentów - w przypadku gdy producent mleka, producent świń lub producent owiec jest spadkobiercą, o którym mowa w § 21a ust. 2;

5) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego lub kopię tego dokumentu - w przypadku gdy producent mleka, producent świń lub producent owiec ubiegający się o pomoc jest następcą prawnym innym niż spadkobierca;

6) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, na podstawie której zostało przeniesione posiadanie gospodarstwa, lub kopie tych umów - w przypadku, o którym mowa w § 21a ust. 3;

7) zgodę, o której mowa w § 21a ust. 4 - w przypadku gdy gospodarstwo, o którym mowa w § 21a ust. 2, jest przedmiotem współposiadania.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej, na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

4. Do składania oświadczenia w postaci elektronicznej stosuje się przepisy art. 63 § 3a-5 kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące podań wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego.

5. Jeżeli wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, nie zawiera informacji, o których mowa w § 3 ust. 4 lub w ust. 1, lub nie dołączono do niego dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w ust. 2, wniosek ten pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 21d. 1. Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, jest udzielana, jeżeli producent mleka:

1) posiadał, w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany mające powyżej 24 miesięcy albo nie posiadał w tym dniu krów w siedzibie stada, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich;

2) sprzedał w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 5 tys. kg mleka;

3) dokonał od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. zakupu co najmniej jednej jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, która została zgłoszona do rejestru zwierząt gospodarskich i dla której wystawiono świadectwo potwierdzające jej pochodzenie, o którym mowa w art. 26 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, urodzonej w stadzie objętym oceną wartości użytkowej bydła;

4) zobowiąże się do utrzymywania jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których będzie udzielona pomoc, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r.

2. Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, jest udzielana nie więcej niż do 30 zakupionych jałówek hodowlanych ras mlecznych.

3. W przypadku śmierci producenta mleka albo w przypadku wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, jest udzielana producentowi mleka, jeżeli objął w posiadanie gospodarstwo zmarłego producenta mleka i spełnił warunki, o których mowa w ust. 1, lub warunki te zostały spełnione przez jego poprzednika prawnego lub łącznie przez tych producentów.

4. W przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa producenta mleka, który spełnił warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pomoc jest udzielana producentowi mleka, który objął w posiadanie to gospodarstwo, jeżeli w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy jest posiadaczem tego gospodarstwa, oraz:

1) spełnił warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

2) warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, został spełniony przez tego producenta, jego poprzednika prawnego lub łącznie przez tych producentów.

5. Jeżeli gospodarstwo objęte w posiadanie wskutek dziedziczenia albo innego zdarzenia prawnego jest przedmiotem współposiadania, pomoc jest udzielana temu ze współposiadaczy, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

6. Ilekroć w dalszych przepisach dotyczących pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, jest mowa o producencie mleka, rozumie się przez to również producenta mleka, któremu pomoc jest udzielana na podstawie ust. 3 albo 4.

§ 21e. 1. Kwota pomocy udzielanej producentowi mleka, o którym mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, wynosi:

1) 1000 zł - do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 6 miesięcy;

2) 1500 zł - do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy;

3) 2000 zł - do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 12 miesięcy i nie więcej niż 18 miesięcy;

4) 3000 zł - do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 18 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące.

2. Kwota pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż:

1) cena netto zakupu zwierzęcia wskazana na fakturze albo fakturze VAT RR albo

2) cena zakupu zwierzęcia wskazana na fakturze, rachunku lub w umowie sprzedaży potwierdzającej jego zakup - w przypadku dokonywania sprzedaży między rolnikami ryczałtowymi.

§ 21f. 1. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, składany przez producenta mleka poza elementami, o których mowa w § 3 ust. 4, zawiera co najmniej:

1) liczbę krów typu użytkowego mleczny lub kombinowany mających powyżej 24 miesięcy, utrzymywanych w siedzibie stada, o której mowa w § 21d ust. 1 pkt 1, w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy;

2) wskazanie ilości mleka sprzedanej w 2016 r. podmiotom skupującym mleko przez producenta mleka;

3) liczbę zakupionych jałówek hodowlanych ras mlecznych, o których mowa w § 21d ust. 1 pkt 3, do których producent mleka ubiega się o udzielenie pomocy, ze wskazaniem przedziałów wiekowych, do których należą zakupione zwierzęta;

4) numer rachunku bankowego producenta mleka ubiegającego się o udzielenie pomocy, na który zostaną wypłacone środki z tytułu udzielenia pomocy.

2. Do wniosku o udzielenie pomocy, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) świadectwa, o których mowa w art. 26 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, potwierdzające pochodzenie zakupionych jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których producent mleka ubiega się o pomoc;

2) kopie faktur lub faktur VAT RR potwierdzające, że w 2016 r. producent mleka sprzedał podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 5 tys. kg mleka, albo oświadczenie podmiotu skupującego mleko potwierdzające tę ilość;

3) kopie faktur, faktur VAT RR albo kopię faktury, rachunku lub umowy sprzedaży, w przypadku dokonywania sprzedaży między rolnikami ryczałtowymi, potwierdzające liczbę i numery identyfikacyjne jałówek hodowlanych ras mlecznych zakupionych w okresie, o którym mowa w § 21d ust. 1 pkt 3;

4) oświadczenie producenta mleka, w którym zobowiąże się do utrzymywania jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których będzie udzielona pomoc, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r.;

5) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, dotyczące spadku obejmującego gospodarstwo, o którym mowa w § 21d ust. 3, lub kopie tych dokumentów - w przypadku gdy producent mleka ubiegający się o pomoc jest spadkobiercą, o którym mowa w § 21d ust. 3;

6) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego lub kopię tego dokumentu - w przypadku gdy producent mleka ubiegający się o pomoc jest następcą prawnym innym niż spadkobierca;

7) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, na podstawie której zostało przeniesione posiadanie gospodarstwa, lub kopie tych umów - w przypadku, o którym mowa w § 21d ust. 4;

8) zgodę, o której mowa w § 21d ust. 5 - w przypadku gdy gospodarstwo, o którym mowa w § 21d ust. 3, jest przedmiotem współposiadania.

3. W przypadku gdy ilość sprzedanego mleka wskazana we wnioskach o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, lub wynikająca z faktur, o których mowa w § 21f ust. 2 pkt 2, została wyrażona w litrach, litry mleka przelicza się na kilogramy, mnożąc liczbę litrów przez 1,03, zaokrąglając wynik do pełnych kilogramów w dół.

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej, na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

5. Do składania oświadczeń w postaci elektronicznej stosuje się przepisy art. 63 § 3a-5 kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące podań wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego.

6. Jeżeli wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, nie zawiera informacji, o których mowa w § 3 ust. 4 lub w ust. 1, lub nie dołączono do niego dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 2, wniosek ten pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 21g. 1. Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 2, jest udzielana, jeżeli producent mleka:

1) posiadał, w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany mające powyżej 24 miesięcy, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich;

2) sprzedał w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 15 tys. kg mleka;

3) sprzedał w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. mleko podmiotom skupującym mleko w ilości mniejszej niż w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. i nie mniejszej niż 1000 kg.

2. W przypadku śmierci producenta mleka albo w przypadku wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, pomoc, o której mowa w § 2a ust. 2, jest udzielana producentowi mleka będącemu spadkobiercą albo innym następcą prawnym, jeżeli objął w posiadanie gospodarstwo zmarłego producenta mleka i spełnił warunki, o których mowa w ust. 1, lub warunki te zostały spełnione przez jego poprzednika prawnego lub łącznie przez tych producentów.

3. W przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa producenta mleka, który spełnił warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pomoc jest udzielana producentowi mleka, który objął w posiadanie to gospodarstwo, jeżeli w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy jest posiadaczem tego gospodarstwa, oraz:

1) spełnił warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) spełnił warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub warunki te zostały spełnione przez jego poprzednika prawnego lub łącznie przez tych producentów.

4. Jeżeli gospodarstwo objęte w posiadanie wskutek dziedziczenia albo innego zdarzenia prawnego jest przedmiotem współposiadania, pomoc jest udzielana temu ze współposiadaczy, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

5. Ilekroć w dalszych przepisach dotyczących pomocy, o której mowa w § 2a ust. 2, jest mowa o producencie mleka, rozumie się przez to również producenta mleka, któremu pomoc jest udzielana na podstawie ust. 2 albo 3.

§ 21h. 1. Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 2, jest udzielana producentowi mleka w wysokości stanowiącej iloczyn:

1) liczby kilogramów mleka stanowiącej różnicę między liczbą kilogramów mleka sprzedanych przez producenta mleka podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. a liczbą kilogramów mleka sprzedanych podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. - nie większej jednak niż 75 000 kg, oraz

2) stawki pomocy przysługującej do 1 kg mleka ustalonej przez Prezesa Agencji jako iloraz:

a) sumy niewykorzystanych środków finansowych na udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1, oraz

b) sumy kilogramów mleka, do których przysługuje pomoc zgodnie z pkt 1 wszystkim producentom mleka, o których mowa w § 2a ust. 2, ubiegającym się o pomoc.

2. W przypadku gdy stawka pomocy ustalona w sposób określony w ust. 1 pkt 2 jest wyższa niż 0,61 zł do 1 kg mleka, do ustalenia wysokości pomocy, o której mowa w § 2a ust. 2, udzielanej producentowi mleka stosuje się stawkę pomocy w wysokości 0,61 zł do 1 kg mleka.

3. W przypadku gdy wysokość pomocy obliczona w sposób określony w ust. 1 lub 2 wynosi mniej niż 50 zł, dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka wydaje decyzję administracyjną w sprawie odmowy udzielenia pomocy.

4. W przypadku gdy ilość sprzedanego mleka wskazana we wnioskach o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 2, lub wynikająca z faktur, o których mowa w § 21i ust. 2 pkt 1, została wyrażona w litrach, do przeliczenia litrów na kilogramy stosuje się przepis § 21f ust. 3.

§ 21i. 1. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 2, składany przez producenta mleka poza elementami, o których mowa w § 3 ust. 4, zawiera co najmniej:

1) liczbę krów typu użytkowego mleczny lub kombinowany mających powyżej 24 miesięcy, utrzymywanych w siedzibie stada, o której mowa w § 21g ust. 1 pkt 1, w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy;

2) wskazanie ilości mleka sprzedanej podmiotom skupującym mleko przez producenta mleka w 2016 r., w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. oraz w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.;

3) numer rachunku bankowego producenta mleka ubiegającego się o udzielenie pomocy, na który zostaną wypłacone środki z tytułu udzielenia pomocy.

2. Do wniosku o udzielenie pomocy, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopie faktur lub faktur VAT RR potwierdzające ilość mleka sprzedanego przez producenta mleka podmiotom skupującym mleko w 2016 r., w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. oraz w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r., albo oświadczenie podmiotu skupującego mleko potwierdzające te ilości;

2) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, dotyczące spadku obejmującego gospodarstwo, o którym mowa w § 21g ust. 2, lub kopie tych dokumentów - w przypadku gdy producent mleka ubiegający się o pomoc jest spadkobiercą, o którym mowa w § 21g ust. 2;

3) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego lub kopię tego dokumentu - w przypadku gdy producent mleka ubiegający się o pomoc jest następcą prawnym innym niż spadkobierca;

4) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, na podstawie której zostało przeniesione posiadanie gospodarstwa, lub kopie tych umów - w przypadku, o którym mowa w § 21g ust. 3;

5) zgodę, o której mowa w § 21g ust. 4 - w przypadku gdy gospodarstwo, o którym mowa w § 21g ust. 2, jest przedmiotem współposiadania.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej, na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

4. Do składania oświadczenia w postaci elektronicznej stosuje się przepisy art. 63 § 3a-5 kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące podań wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego.

5. Jeżeli wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 2, nie zawiera informacji, o których mowa w § 3 ust. 4 lub w ust. 1, lub nie dołączono do niego dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w ust. 2, wniosek ten pozostawia się bez rozpatrzenia.";

6)
w § 22 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

"2. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji przekazują niezwłocznie Prezesowi Agencji informacje o złożonych wnioskach o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1, wraz z podaniem liczby jagniąt, owiec lub jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których producenci mleka, producenci świń lub producenci owiec ubiegają się o udzielenie pomocy.";

7)
po § 25 dodaje się § 25a-25d w brzmieniu:

"§ 25a. W przypadku gdy z rozpatrzonych wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, wynika, że zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1:

1) pkt 1, jest mniejsze niż kwota pomocy, o której mowa w § 2a ust. 5 pkt 1, oraz

2) pkt 2, jest większe od kwoty pomocy, o której mowa w § 2a ust. 5 pkt 2

- niewykorzystane środki przeznacza się na pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2.

§ 25b. W przypadku gdy z rozpatrzonych wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, wynika, że zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1:

1) pkt 2, jest mniejsze niż kwota pomocy, o której mowa w § 2a ust. 5 pkt 2, oraz

2) pkt 1, jest większe od kwoty pomocy, o której mowa w § 2a ust. 5 pkt 1

- niewykorzystane środki przeznacza się na pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1.

§ 25c. 1. W przypadku gdy z rozpatrzonych wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, wynika, że zapotrzebowanie na tę pomoc jest większe niż:

1) kwota pomocy, o której mowa w § 2a ust. 5 pkt 1, lub

2) kwota niewykorzystanych środków ustalona w sposób, o którym mowa w § 25b

- Prezes Agencji ustala współczynnik przydziału pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1.

2. Współczynnik przydziału pomocy, o którym mowa w ust. 1, stanowi iloraz:

1) sumy kwoty środków, o której mowa w § 2a ust. 5 pkt 1, i kwoty niewykorzystanych środków ustalonych w sposób, o którym mowa w § 25b, oraz

2) kwoty stanowiącej zapotrzebowanie na pomoc wynikającą z rozpatrzonych wniosków o udzielenie pomocy, o których mowa w § 21c ust. 1

- przy czym wynik ilorazu jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Współczynnik przydziału pomocy, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji stosuje do obliczania redukcji liczby jagniąt lub owiec wskazanych we wnioskach o udzielenie pomocy, o których mowa w § 21c ust. 1, w zaokrągleniu do pełnych sztuk w dół.

4. Przy ustalaniu liczby jagniąt lub owiec, do których może zostać wypłacona pomoc, w pierwszej kolejności redukcji podlega liczba tych zwierząt wskazanych we wniosku o udzielenie pomocy, o którym mowa w § 21c ust. 1, do których przysługuje niższa kwota pomocy.

5. W przypadku gdy po zastosowaniu współczynnika przydziału pomocy, o którym mowa w ust. 1, liczba jagniąt lub owiec, do których może zostać wypłacona pomoc, jest mniejsza niż 1, pomoc przysługuje do jednego jagnięcia lub jednej owcy.

§ 25d. 1. W przypadku gdy z rozpatrzonych wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, wynika, że zapotrzebowanie na tę pomoc jest większe niż:

1) kwota pomocy, o której mowa w § 2a ust. 5 pkt 2, lub

2) kwota niewykorzystanych środków ustalona w sposób, o którym mowa w § 25a

- Prezes Agencji ustala współczynnik przydziału pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2.

2. Współczynnik przydziału pomocy, o którym mowa w ust. 1, stanowi iloraz:

1) sumy kwoty środków, o której mowa w § 2a ust. 5 pkt 2, i kwoty niewykorzystanych środków ustalonych w sposób, o którym mowa w § 25a, oraz

2) kwoty stanowiącej zapotrzebowanie na pomoc wynikającą z rozpatrzonych wniosków o udzielenie pomocy, o których mowa w § 21f ust. 1

- przy czym wynik ilorazu jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Współczynnik przydziału pomocy, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji stosuje do obliczania redukcji liczby jałówek hodowlanych ras mlecznych wskazanych we wnioskach o udzielenie pomocy, o których mowa w § 21f ust. 1, w zaokrągleniu do pełnych sztuk w dół.

4. Przy ustalaniu liczby jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których może zostać wypłacona pomoc, w pierwszej kolejności redukcji podlega liczba tych zwierząt wskazanych we wniosku o udzielenie pomocy, o którym mowa w § 21f ust. 1, do których przysługuje najniższa kwota pomocy.

5. W przypadku gdy po zastosowaniu współczynnika przydziału pomocy, o którym mowa w ust. 1, liczba jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których może zostać wypłacona pomoc, jest mniejsza niż 1, pomoc przysługuje do jednej jałówki hodowlanej rasy mlecznej.";

8)
po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

"§ 26a. W przypadku udzielania przez Agencję pomocy, o której mowa w § 2a ust. 2, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o wysokości pomocy przysługującej do 1 kg mleka.";

9)
uchyla się § 27;
10)
po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

"§ 27a. W przypadku złożenia wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 2, przy braku środków finansowych na tę pomoc, dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka wydaje decyzję administracyjną w sprawie odmowy udzielenia pomocy.";

11)
uchyla się § 29;
12)
§ 30 otrzymuje brzmienie:

"§ 30. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy finansowej wynikająca z rozpatrzonych wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, jest większa niż suma kwoty środków, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, brakujące środki na sfinansowanie tej pomocy pokrywa się z budżetu państwa w kwocie nie wyższej niż kwota środków, o której mowa w art. 2 rozporządzenia 2016/1613.";

13)
§ 31 otrzymuje brzmienie:

"§ 31. Środki finansowe z tytułu pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 oraz w § 2a ust. 1 i 2, wypłaca się w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 albo 2, nie później niż do dnia 30 września 2017 r., na rachunek bankowy producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec wskazany we wniosku o płatność albo wniosku o udzielenie pomocy, zawarty w centralnym rejestrze przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o Agencji.";

14)
w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza kontrole producentów mleka, producentów świń oraz producentów owiec w zakresie spełniania przez tych producentów warunków otrzymania pomocy oraz wywiązywania się przez producentów mleka, producentów świń oraz producentów owiec ze zobowiązań określonych w warunkach udzielenia pomocy.";

15)
w § 34:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku niespełnienia przez producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec zobowiązania, o którym mowa w:",

dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) § 21a ust. 1 pkt 3 lub w § 21d ust. 1 pkt 4 - zwrotowi podlega 2,8% kwoty pomocy wypłaconej do zakupionego jagnięcia, owcy albo jałówki hodowlanej rasy mlecznej za każdy rozpoczęty miesiąc niespełniania tego zobowiązania, za każde jagnię, owcę albo jałówkę hodowlaną rasy mlecznej, odnośnie do których zobowiązanie to nie jest spełniane, licząc od dnia 31 lipca 2017 r., nie więcej jednak niż 100% uzyskanej pomocy.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do okresu niespełniania zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 lit. a i b albo w § 14 ust. 1 pkt 4 lit. a i b, albo w § 21a ust. 1 pkt 3, albo w § 21d ust. 1 pkt 4, nie wlicza się okresu od dnia padnięcia, poddania ubojowi z konieczności lub sprzedaży zwierzęcia, w przypadkach, o których mowa w § 35 ust. 2 pkt 1 lub 2, do dnia zakupu zwierzęcia w celu spełnienia tych zobowiązań.";

16)
w § 35:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) producenta mleka, którego dotyczy zobowiązanie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 lit. a lub b albo w § 21a ust. 1 pkt 3, albo w § 21d ust. 1 pkt 4, albo",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) producenta świń, którego dotyczy zobowiązanie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 lit. b albo w § 14 ust. 1 pkt 4 lit. a lub b, albo w § 21a ust. 1 pkt 3, albo"

dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) producenta owiec, którego dotyczy zobowiązanie, o którym mowa w § 21a ust. 1 pkt 3.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy:

1) zwierzę padło albo zostało poddane ubojowi z konieczności, producent mleka, producent świń lub producent owiec, któremu udzielono pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 3 lub w § 2a ust. 1 pkt 1 lub 2, jest obowiązany do zakupu jałówki, buhaja, jagnięcia, owcy lub jałówki hodowlanej rasy mlecznej, w terminie 60 dni odpowiednio od dnia, w którym zwierzę padło albo zostało poddane ubojowi z konieczności, w celu spełnienia zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 lit. a i b albo w § 14 ust. 1 pkt 4 lit. a i b, albo w § 21a ust. 1 pkt 3, albo w § 21d ust. 1 pkt 4;

2) lekarz weterynarii stwierdził niepłodność jałówki lub jałówki hodowlanej rasy mlecznej mających nie mniej niż 24 miesiące, do których udzielono pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 albo 3 albo w § 2a ust. 1 pkt 2, producent mleka albo producent świń może sprzedać tę jałówkę lub jałówkę hodowlaną rasy mlecznej, przy czym w celu spełnienia zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 lit. a albo w § 14 ust. 1 pkt 4 lit. a, albo w § 21d ust. 1 pkt 4, jest on obowiązany do zakupu nowej jałówki lub jałówki hodowlanej rasy mlecznej, w terminie 60 dni od dnia sprzedaży jałówki lub jałówki hodowlanej rasy mlecznej, u której stwierdzono niepłodność.",

c)
w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadkach, o których mowa w ust. 2, producent mleka, producent świń lub producent owiec jest obowiązany do przechowywania do dnia 31 grudnia 2021 r. kopii:",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zaświadczenia lekarza weterynarii stwierdzającego niepłodność jałówki lub jałówki hodowlanej rasy mlecznej - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.",

d)
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. W przypadku gdy po wypłacie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz w § 2a ust. 1, nastąpi przeniesienie posiadania gospodarstwa producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz w § 2a ust. 1, zobowiązania, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, § 9 ust. 1 pkt 3, § 14 ust. 1 pkt 4, § 21a ust. 1 pkt 3 lub § 21d ust. 1 pkt 4, uważa się za spełnione, jeżeli następca prawny każdego z tych producentów złoży oświadczenie, w którym zobowiąże się na piśmie do ich spełnienia.

5. Do oświadczeń, w których następca prawny zobowiąże się do spełnienia zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, § 9 ust. 1 pkt 3, § 14 ust. 1 pkt 4, § 21a ust. 1 pkt 3 oraz § 21d ust. 1 pkt 4, stosuje się przepisy § 7 ust. 3 i 4.";

17)
§ 36 otrzymuje brzmienie:

"§ 36. W przypadku niespełnienia przez następcę prawnego, o którym mowa w § 35 ust. 4, zobowiązań określonych w § 5 ust. 1 pkt 4, § 9 ust. 1 pkt 3, § 14 ust. 1 pkt 4, § 21a ust. 1 pkt 3 oraz § 21d ust. 1 pkt 4, do zwrotu pomocy przez następcę prawnego stosuje się przepisy § 34 ust. 1 pkt 1-5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.".

Do postępowań w sprawach o udzielenie pomocy wszczętych na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1 i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.