Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1307

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie legitymacji pracowników ochrony

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzory legitymacji, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zwanej dalej "ustawą";
2) tryb i warunki wydawania, wymiany lub zwrotu legitymacji, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy;
3) sposób prowadzenia ewidencji wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji.
§  2.  Wzór legitymacji:
1) pracownika ochrony fizycznej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  3.  Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, zwany dalej "przedsiębiorcą", przed dopuszczeniem pracownika ochrony do wykonywania zadań związanych z ochroną osób i mienia wydaje legitymację:
1) pracownika ochrony fizycznej - jeżeli nie jest on wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy;
2) kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej - jeżeli jest on wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy;
3) kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego - jeżeli jest on wpisany na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy.
§  4.  W przypadku utraty przez pracownika ochrony legitymacji pracownika ochrony fizycznej, legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego przedsiębiorca wydaje pracownikowi ochrony nową legitymację.
§  5. 
1.  Legitymacje, o których mowa w § 2, podlegają wymianie w przypadku, gdy zmianie uległy:
1) imię lub nazwisko pracownika ochrony;
2) wizerunek twarzy pracownika ochrony;
3) oznaczenie przedsiębiorcy wydającego legitymację, w tym jego firma, siedziba i adres, numer telefonu lub numer koncesji.
2.  Pracownik ochrony zwraca przedsiębiorcy legitymację w przypadku:
1) rozwiązania albo wygaśnięcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej przez przedsiębiorcę z pracownikiem ochrony;
2) udzielenia pracownikowi ochrony urlopu bezpłatnego trwającego dłużej niż 2 miesiące lub urlopu wychowawczego;
3) skreślenia pracownika ochrony z listy, o której mowa w art. 26 ust. 1 lub w art. 27 ust. 1 ustawy.
§  6. 
1.  Przedsiębiorca prowadzi ewidencję wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji, zwaną dalej "ewidencją legitymacji".
2.  W ewidencji legitymacji zamieszcza się informacje dotyczące:
1) numeru legitymacji;
2) rodzaju wydanej legitymacji;
3) imienia i nazwiska pracownika ochrony;
4) numeru i daty wpisu na listę, o której mowa w art. 26 ust. 1 lub art. 27 ust. 1 ustawy;
5) numeru pozycji, pod którą wpisano dane pracownika ochrony w prowadzonym przez przedsiębiorcę wykazie zatrudnionych pracowników ochrony;
6) daty wystawienia legitymacji;
7) daty wydania legitymacji;
8) daty zwrotu legitymacji;
9) utraty przez pracownika ochrony legitymacji ze wskazaniem okoliczności, w których utrata legitymacji nastąpiła, i czasu jej utraty.
10) daty zniszczenia zwróconej legitymacji.
3.  Zniszczenie zwróconych legitymacji przedsiębiorca dokumentuje w formie oddzielnego protokołu, który dołącza się do ewidencji legitymacji.
§  7. 
1.  Ewidencja legitymacji jest prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.
2.  Jeżeli ewidencja legitymacji jest prowadzona w postaci elektronicznej, stosuje się rozwiązania techniczne odpowiednie do ilości danych, które zapewniają właściwą rejestrację i przechowywanie dokumentacji, jej używalność i wiarygodność, co najmniej do upływu okresu przechowywania.
3.  Strony ewidencji legitymacji prowadzonej w postaci papierowej są kolejno numerowane i stanowią uporządkowaną całość.
§  8.  Ewidencję legitymacji przechowuje się przez okres 5 lat liczony od dnia zakończenia działalności przedsiębiorcy.
§  9.  Legitymacje wydane w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, według wzorów określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz. U. poz. 1630), mogą być stosowane.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LEGITYMACJI PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

wzór

Objaśnienie:

Blankiet koloru żółtego, o wymiarach 100 x 70 mm obustronnie foliowany po naniesieniu danych, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

wzór

Objaśnienie:

Blankiet koloru żółtego, o wymiarach 100 x 70 mm obustronnie foliowany po naniesieniu danych, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR LEGITYMACJI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

wzór

Objaśnienie:

Blankiet koloru żółtego, o wymiarach 100 x 70 mm obustronnie foliowany po naniesieniu danych, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz. U. poz. 1630), które na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255) traci moc z dniem 30 czerwca 2017 r.