Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1300

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 86) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

A. 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA UDZIELANA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

CZĘŚĆ  I.

ZAKRES ŚWIADCZENIA

1. Świadczenia gwarantowane nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych obejmują:

1) poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie;

2) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji;

3) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą, o której mowa w pkt 1.

2. Świadczenia gwarantowane nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych są realizowane w zakresie podstawowym lub uzupełnionym:

1) zakres podstawowy świadczenia dotyczy sytuacji, gdy świadczeniodawca realizujący świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych zapewnia jednocześnie świadczenia w trybie hospitalizacji i realizacja świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych może być łączona z realizacją świadczeń w trybie hospitalizacji udzielanych w innych komórkach organizacyjnych świadczeniodawcy, z uwzględnieniem intensywności pracy poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczenia w trybie hospitalizacji;

2) zakres uzupełniony świadczenia dotyczy sytuacji, gdy świadczeniodawca realizujący świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych nie zapewnia jednocześnie świadczeń w trybie hospitalizacji lub zapewnia jednocześnie świadczenia w trybie hospitalizacji, ale realizacja świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych nie może być łączona z realizacją świadczeń w trybie hospitalizacji.

CZĘŚĆ  II.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

1. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w części I ust. 1, są realizowane przez lekarzy lub pielęgniarki od poniedziałku do piątku, w godzinach od 1800 do 800 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 800 dnia danego do godziny 800 dnia następnego, w warunkach ambulatoryjnych.

2. W przypadku stanu nagłego odpowiednio lekarz lub pielęgniarka zapewniają opiekę świadczeniobiorcy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego lub przekazania świadczeniobiorcy pod opiekę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć.

3. Organizacja i realizacja świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych w zakresie podstawowym lub w zakresie uzupełnionym nie może skutkować ograniczeniem dostępności do świadczeń.

4. W celu zapewnienia dostępności do świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych w zakresie podstawowym lub w zakresie uzupełnionym, świadczeniodawca dostosowuje liczbę personelu do bieżącego zapotrzebowania.

CZĘŚĆ  III.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU

1. Wymagany personel:

1) lekarze: lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu;

2) pielęgniarki: pielęgniarka posiadająca prawo wykonywania zawodu.

2. Świadczeniodawca zapewnia co najmniej jeden zespół lekarsko-pielęgniarski do realizacji świadczeń.

CZĘŚĆ  IV.

WYPOSAŻENIE W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ

1) aparat EKG;

2) podstawowy zestaw reanimacyjny;

3) telefon komórkowy lub inne urządzenie pozwalające na kontakt ze świadczeniobiorcą - 2 sztuki (po jednym dla lekarza i pielęgniarki);

4) rejestrator rozmów telefonicznych lub system rejestrujący rozmowy telefoniczne, z zapewnieniem archiwizacji nagrań;

5) pozostałe wyposażenie niezbędne do udzielania świadczeń przez lekarza i pielęgniarkę:

a) zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 1015 i 1200),

b) aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych,

c) stetoskop,

d) glukometr i testy do oznaczania poziomu cukru we krwi,

e) otoskop,

f) zestaw do wykonywania iniekcji,

g) zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych,

h) pakiety odkażające i dezynfekcyjne,

i) środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice),

j) termometry,

k) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego.

CZĘŚĆ  V.

POZOSTAŁE WYMAGANIA

1. Warunki lokalowe:

1) gabinet lekarski;

2) gabinet zabiegowy;

3) pomieszczenie do przechowywania dokumentacji medycznej oraz leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

4) pomieszczenia sanitarne;

5) poczekalnia dla świadczeniobiorców.

2. Wyposażenie uzupełniające lokalu:

1) telefon stacjonarny;

2) stolik zabiegowy;

3) szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

4) lodówka przeznaczona do przechowywania leków;

5) kozetka lekarska.

B. 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA UDZIELANA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY

CZĘŚĆ  I.

ZAKRES ŚWIADCZENIA

1. Świadczenia gwarantowane nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy obejmują:

1) poradę lekarską udzielaną w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy;

2) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, w tym świadczenia zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji;

3) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą, o której mowa w pkt 1.

CZĘŚĆ  II.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

1. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w części ust. 1, są realizowane przez lekarzy lub pielęgniarki od poniedziałku do piątku, w godzinach od 1800 do 800 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 800 dnia danego do godziny 800 dnia następnego, w warunkach ambulatoryjnych.

2. W przypadku stanu nagłego odpowiednio lekarz lub pielęgniarka zapewniają opiekę świadczeniobiorcy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego lub przekazania świadczeniobiorcy pod opiekę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć.

3. Organizacja świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy nie może skutkować ograniczeniem dostępności do świadczeń.

4. W celu zapewnienia dostępności do świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, świadczeniodawca dostosowuje liczbę personelu do bieżącego zapotrzebowania.

CZĘŚĆ  III.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU

1. Wymagany personel:

1) lekarze: lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu;

2) pielęgniarki: pielęgniarka posiadająca prawo wykonywania zawodu.

2. Świadczeniodawca zapewnia co najmniej jeden zespół lekarsko-pielęgniarski do realizacji świadczeń.

CZĘŚĆ  IV.

WYPOSAŻENIE W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ

1) aparat EKG;

2) podstawowy zestaw reanimacyjny;

3) telefon komórkowy lub inne urządzenie pozwalające na kontakt ze świadczeniobiorcą - 2 sztuki (po jednym dla lekarza i pielęgniarki);

4) rejestrator rozmów telefonicznych lub system rejestrujący rozmowy telefoniczne, z zapewnieniem archiwizacji nagrań;

5) torba lekarska z wyposażeniem niezbędnym do udzielania świadczeń w warunkach domowych;

6) neseser pielęgniarski z wyposażeniem niezbędnym do udzielania świadczeń w warunkach domowych;

7) pozostałe wyposażenie niezbędne do udzielania świadczeń przez lekarza i pielęgniarkę:

a) zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne,

b) aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych,

c) stetoskop,

d) glukometr i testy do oznaczania poziomu cukru we krwi,

e) otoskop,

f) zestaw do wykonywania iniekcji,

g) zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych,

h) pakiety odkażające i dezynfekcyjne,

i) środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice),

j) termometry,

k) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego.

CZĘŚĆ  V.

POZOSTAŁE WYMAGANIA

1. Warunki lokalowe:

1) pomieszczenie do przechowywania dokumentacji medycznej oraz leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych.

2. Wyposażenie uzupełniające lokalu:

1) szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

2) lodówka przeznaczona do przechowywania leków.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).