Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1288

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. z 2015 r. poz. 724) załączniki nr 1-8, 10, 12, 15-17, 22, 47, 50, 59, 75-78 i 85 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-22 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KRS-W1 Wniosek o rejestrację podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców

SPÓŁKA JAWNA,

SPÓŁKA PARTNERSKA,

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KRS-W2 Wniosek o rejestrację podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KRS-W3 Wniosek o rejestrację podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

KRS-W4 Wniosek o rejestrację podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców

SPÓŁKA AKCYJNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

KRS-W5 Wniosek o rejestrację podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców

SPÓŁDZIELNIA

(SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

KRS-W6 Wniosek o rejestrację podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE,

INSTYTUT BADAWCZY,

INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

KRS-W7 Wniosek o rejestrację podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE

w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

KRS-W8 Wniosek o rejestrację podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,

TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

KRS-W10 Wniosek o rejestrację podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO

ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

KRS-W20 Wniosek o rejestrację podmiotu

w Krajowym Rejestrze Sądowym1)

FUNDACJA, STOWARZYSZENIE,

INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

KRS-Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców

SPÓŁKA JAWNA,

SPÓŁKA PARTNERSKA,

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

KRS-Z2 Wniosek o zmianę danych podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

KRS-Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

SPÓŁKA AKCYJNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  14

KRS-Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO

ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  15

KRS-WH SPOSÓB POWSTANIA PODMIOTU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  16

KRS-WK ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  17

KRS-ZH ZMIANA - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE

SPÓŁKI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  18

KRS-W12 Wniosek o rejestrację podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców

EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW

GOSPODARCZYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  19

KRS-Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców

EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW

GOSPODARCZYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  20

KRS-W13 Wniosek o rejestrację podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców

SPÓŁKA EUROPEJSKA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  21

KRS-Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców

SPÓŁKA EUROPEJSKA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  22

KRS-W14 Wniosek o rejestrację podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców

SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA

wzór