Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1262

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2017 r.

UMOWA
z dnia 15 lutego 2017 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r.

Przekład

Nota nr 008/2017

Ambasada Brytyjska w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt powołać się na Umowę między Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytami i Irlandii Północnej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, sporządzoną w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 roku, oraz prowadzone dotąd rozmowy pomiędzy przedstawicielami naszych Rządów, dotyczące zasadności zmiany wspomnianej wyżej Umowy w następstwie zmian wprowadzonych w systematyce brytyjskich klauzul tajności, które weszły w życie z dniem 2 kwietnia 2014 roku.

Działając na podstawie postanowień artykułu 16 ustęp 2 wymienionej Umowy, Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ma zaszczyt zaproponować następujące zmiany do tej Umowy:

1) artykuł 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. W rozumieniu niniejszej Umowy, niżej wymienione klauzule tajności są równorzędne:

W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ:W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
UK TOP SECRETŚCIŚLE TAJNE
UK SECRETTAJNE
Brak odpowiednika (patrz ustęp 2

niniejszego artykułu)

POUFNE
UK OFFICIAL-SENSITIVEZASTRZEŻONE

2. Informacje niejawne oznaczone klauzulą POUFNE są traktowane jak UK SECRET w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

3. W przypadku potrzeby wymiany informacji niejawnych oznaczonych klauzulą UK TOP SECRET / ŚCIŚLE TAJNE, Strony przyjmą odrębne uzgodnienia.";

2) artykuł 4 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Krajowymi władzami bezpieczeństwa odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo informacji niejawnych w każdym z krajów są:

W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

Cabinet Office

70 Whitehall

London

SW1A 2AS

UNITED KINGDOM

W Rzeczypospolitej Polskiej:

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

POLSKA";

3) artykuł 6 ustęp 2 punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1) Zapewnia informacjom otrzymanym od drugiej Strony przynajmniej taką samą ochronę, jaką zapewnia informacjom niejawnym o równorzędnych klauzulach tajności wytworzonym przez Stronę otrzymującą;";

4) artykuł 8 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Informacje niejawne oznaczone klauzulami UK SECRET / TAJNE lub POUFNE są przekazywane między obydwoma krajami zgodnie z prawem krajowym Strony wytwarzającej. Wymiana odbywa się zazwyczaj drogą dyplomatyczną, Strony mogą jednak dokonać innych ustaleń, jeśli zostaną one obustronnie zaakceptowane przez odpowiednie właściwe organy bezpieczeństwa.

2. Informacje niejawne oznaczone klauzulą UK OFFICIAL-SENSITIVE / ZASTRZEŻONE są przekazywane zgodnie z prawem krajowym Strony wytwarzającej.";

5) artykuł 10 ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie:

"7. Wizyty związane z dostępem do informacji o klauzuli UK OFFICIAL-SENSITIVE / ZASTRZEŻONE są organizowane bezpośrednio między jednostką wysyłającą a jednostką przyjmującą wizytę.";

6) artykuł 11 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. W przypadku łożenia propozycji zawarcia lub upoważnienia kontrahenta ze swojego kraju do zawarcia kontraktu, którego realizacja wiąże się z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą UK SECRET / TAJNE lub POUFNE, z kontrahentem pochodzącym z kraju drugiej Strony, Strona wytwarzająca otrzymuje wcześniejsze zapewnienie od właściwego organu bezpieczeństwa drugiego kraju, że proponowany kontrahent spełnia warunki bezpieczeństwa, a także posiada zabezpieczenia zapewniające właściwą ochronę informacji niejawnych. Zapewnienie takie jest jednoznaczne z gwarancją, że środki bezpieczeństwa stosowane przez kontrahenta spełniającego warunki bezpieczeństwa są zgodne z prawem krajowym właściwego organu bezpieczeństwa, który sprawuje nad nim kontrolę.";

7) artykuł 12 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Na wniosek jednej ze Stron właściwy organ bezpieczeństwa drugiej Strony ustala, czy kontrahent lub osoba fizyczna będące przedmiotami postępowania dają rękojmię zachowania tajemnicy, oraz przesyła zapewnienie o posiadaniu poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli wobec kontrahenta lub osoby fizycznej przeprowadzono już postępowanie sprawdzające. W przypadku kiedy kontrahent lub osoba fizyczna nie posiada poświadczenia bezpieczeństwa lub posiada poświadczenie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą niższą niż klauzula dokumentu, który ma być udostępniony, należy przesłać zawiadomienie informujące, iż zapewnienie o posiadaniu poświadczenia bezpieczeństwa nie może być przekazane natychmiast, ale podjęto działania mające na celu jego wydanie. Zapewnienie o posiadaniu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa należy przekazać po pomyślnym zakończeniu postępowania sprawdzającego. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego nie jest wymagane w przypadku dostępu do informacji oznaczonych klauzulą UK OFFICIAL-SENSITIVE / ZASTRZEŻONE.".

W przypadku gdy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjmie powyższą propozycję, Ambasada Brytyjska w Warszawie ma zaszczyt zaproponować, aby niniejsza nota wraz z notą stanowiącą odpowiedź Ministerstwa stanowiły Umowę między Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Umowy między Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 roku, która wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania noty stanowiącej odpowiedź Ministerstwa.

Ambasada Brytyjska w Warszawie korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swego wysokiego poważania.

Ambasada Brytyjska

w Warszawie

9 luty 2017 roku

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT.2703.7.2014 / 16

Ambasada

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ambasady nr 008/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku, w której zaproponowano wprowadzenie zmian do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 roku, w następującym brzmieniu:

"Ambasada Brytyjska w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt powołać się na Umowę między Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, sporządzoną w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 roku, oraz prowadzone dotąd rozmowy pomiędzy przedstawicielami naszych Rządów, dotyczące zasadności zmiany wspomnianej wyżej Umowy w następstwie zmian wprowadzonych w systematyce brytyjskich klauzul tajności, które weszły w życie z dniem 2 kwietnia 2014 roku.

Działając na podstawie postanowień artykułu 16 ustęp 2 wymienionej Umowy, Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ma zaszczyt zaproponować następujące zmiany do tej Umowy:

1) artykuł 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. W rozumieniu niniejszej Umowy, niżej wymienione klauzule tajności są równorzędne:

W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ:W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
UK TOP SECRETŚCIŚLE TAJNE
UK SECRETTAJNE
Brak odpowiednika (patrz ustęp 2

niniejszego artykułu)

POUFNE
UK OFFICIAL-SENSITIVEZASTRZEŻONE

2. Informacje niejawne oznaczone klauzulą POUFNE są traktowane jak UK SECRET w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

3. W przypadku potrzeby wymiany informacji niejawnych oznaczonych klauzulą UK TOP SECRET / ŚCIŚLE TAJNE, Strony przyjmą odrębne uzgodnienia.";

2) artykuł 4 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Krajowymi władzami bezpieczeństwa odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo informacji niejawnych w każdym z krajów są:

W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

Cabinet Office

70 Whitehall

London

SW1A 2AS

UNITED KINGDOM

W Rzeczypospolitej Polskiej:

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

POLSKA";

3) artykuł 6 ustęp 2 punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1) Zapewnia informacjom otrzymanym od drugiej Strony przynajmniej taką samą ochronę, jaką zapewnia informacjom niejawnym o równorzędnych klauzulach tajności wytworzonym przez Stronę otrzymującą;";

4) artykuł 8 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Informacje niejawne oznaczone klauzulami UK SECRET / TAJNE lub POUFNE są przekazywane między obydwoma krajami zgodnie z prawem krajowym Strony wytwarzającej. Wymiana odbywa się zazwyczaj drogą dyplomatyczną, Strony mogą jednak dokonać innych ustaleń, jeśli zostaną one obustronnie zaakceptowane przez odpowiednie właściwe organy bezpieczeństwa.

2. Informacje niejawne oznaczone klauzulą UK OFFICIAL-SENSITIVE / ZASTRZEŻONE są przekazywane zgodnie z prawem krajowym Strony wytwarzającej.";

5) artykuł 10 ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie:

"7. Wizyty związane z dostępem do informacji o klauzuli UK OFFICIAL-SENSITIVE / ZASTRZEŻONE są organizowane bezpośrednio między jednostką wysyłającą a jednostką przyjmującą wizytę.";

6) artykuł 11 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. W przypadku złożenia propozycji zawarcia lub upoważnienia kontrahenta ze swojego kraju do zawarcia kontraktu, którego realizacja wiąże się z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą UK SECRET / TAJNE lub POUFNE, z kontrahentem pochodzącym z kraju drugiej Strony, Strona wytwarzająca otrzymuje wcześniejsze zapewnienie od właściwego organu bezpieczeństwa drugiego kraju, że proponowany kontrahent spełnia warunki bezpieczeństwa, a także posiada zabezpieczenia zapewniające właściwą ochronę informacji niejawnych. Zapewnienie takie jest jednoznaczne z gwarancją, że środki bezpieczeństwa stosowane przez kontrahenta spełniającego warunki bezpieczeństwa są zgodne z prawem krajowym właściwego organu bezpieczeństwa, który sprawuje nad nim kontrolę.";

7) artykuł 12 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Na wniosek jednej ze Stron właściwy organ bezpieczeństwa drugiej Strony ustala, czy kontrahent lub osoba fizyczna będące przedmiotami postępowania dają rękojmię zachowania tajemnicy, oraz przesyła zapewnienie o posiadaniu poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli wobec kontrahenta lub osoby fizycznej przeprowadzono już postępowanie sprawdzające. W przypadku kiedy kontrahent lub osoba fizyczna nie posiada poświadczenia bezpieczeństwa lub posiada poświadczenie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą niższą niż klauzula dokumentu, który ma być udostępniony, należy przesłać zawiadomienie informujące, iż zapewnienie o posiadaniu poświadczenia bezpieczeństwa nie może być przekazane natychmiast, ale podjęto działania mające na celu jego wydanie. Zapewnienie o posiadaniu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa należy przekazać po pomyślnym zakończeniu postępowania sprawdzającego. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego nie jest wymagane w przypadku dostępu do informacji oznaczonych klauzulą UK OFFICIAL-SENSITIVE / ZASTRZEŻONE.".

W przypadku gdy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjmie powyższą propozycję, Ambasada Brytyjska w Warszawie ma zaszczyt zaproponować, aby niniejsza nota wraz z notą stanowiącą odpowiedź Ministerstwa stanowiły Umowę między Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Umowy między Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 roku, która wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania noty stanowiącej odpowiedź Ministerstwa.

Ambasada Brytyjska w Warszawie korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swego wysokiego poważania."

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt potwierdzić, iż Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża w pełni zgodę na powyższe, wobec czego nota Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie nr 008/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku wraz z notą niniejszą stanowią Umowę między Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Umowy między Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 roku, która wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dacie otrzymania niniejszej noty.

W związku z powyższym, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z prośbą o potwierdzenie daty otrzymania niniejszej noty przez Ambasadę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie, a tym samym o wyznaczenie daty wejścia w życie Umowy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 15 lutego 2017 roku.