Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1238

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

USTAWA
z dnia 8 czerwca 2017 r.
o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Art.  1. 

W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 843) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Posiadacz gruntów rolnych może, za opłatą uiszczaną na rzecz hodowcy, używać materiału ze zbioru jako materiału siewnego odmiany chronionej wyłącznym prawem, jeżeli materiał ten uzyskał w posiadanym gospodarstwie rolnym i użyje go na terenie tego gospodarstwa rolnego.",

b) w ust. 2 w pkt 1 w lit. q średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. r w brzmieniu:

"r) soi;",

c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) do 25 ha - w przypadku odmiany chronionej wyłącznym prawem będącej odmianą roślin, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a-p oraz r.",

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Hodowca, który nie pobiera opłaty, o której mowa w ust. 1, ogłasza na swojej stronie internetowej lub na stronie internetowej organizacji hodowców informację zawierającą wskazanie:

1) odmiany chronionej wyłącznym prawem, w odniesieniu do której nie pobiera tej opłaty;

2) okresu, przez jaki nie pobiera tej opłaty.

3b. Posiadacz gruntów rolnych może używać materiału ze zbioru jako materiału siewnego odmiany chronionej wyłącznym prawem bez uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 1, w zakresie wskazanym w informacji, o której mowa w ust. 3a.",

e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Hodowca, który pobiera opłatę, o której mowa w ust. 1, jednorazowo przy zakupie materiału siewnego, informację w tym zakresie ogłasza na swojej stronie internetowej lub na stronie internetowej organizacji hodowców.";

2) uchyla się art. 23a;
3) w art. 23b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:

1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania hodowcy albo nazwę i adres siedziby hodowcy albo organizacji hodowców;

2) wskazanie:

a) odmiany lub odmian, w odniesieniu do których hodowca albo organizacja hodowców wnioskują o udzielenie informacji, o której mowa w ust. 1,

b) wysokości opłaty licencyjnej dla poszczególnych odmian roślin, o których mowa w lit. a.";

4) w art. 23c:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Hodowcy albo organizacji hodowców przysługuje prawo kontroli zgodności ze stanem faktycznym uzyskanej informacji, o której mowa w art. 23b ust. 1.",

b) w ust. 2 uchyla się pkt 1 i 2,
c) w ust. 4 uchyla się pkt 1,
d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Protokół podpisują przeprowadzający kontrolę oraz przetwórca.

7. W przypadku odmowy albo braku możliwości podpisania protokołu przez przetwórcę, protokół podpisuje przeprowadzający kontrolę i dokonuje w protokole adnotacji o tej odmowie albo o przyczynach uniemożliwiających podpisanie tego protokołu.";

5) w art. 25 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Posiadacz gruntów rolnych oraz organizacja reprezentująca posiadaczy gruntów rolnych są zwolnieni z obowiązku udzielania informacji, o którym mowa w ust. 1, w zakresie wykorzystania materiału ze zbioru, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, jako materiału siewnego.";

6) w art. 37a pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) nie udziela w wymaganym terminie, na wniosek hodowcy, którego odmiana jest chroniona wyłącznym prawem, albo organizacji hodowców, informacji, o której mowa w art. 23b ust. 1, lub udziela informacji fałszywej,".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.