Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. - Dz.U.2017.1280 - OpenLEX

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1280

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 1954) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni:
1)
na obszarze województwa małopolskiego w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 13 lipca 2017 r.;
2)
na obszarze miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 5 lipca 2017 r. do dnia 7 lipca 2017 r.;
3)
na obszarze województwa dolnośląskiego w okresie od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).