Pozwolenie na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1236

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem 2

Na podstawie art. 39 ust. 9 ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. poz. 1086) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
dokumenty dołączane do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury, zwanej dalej "ustawą";
2)
wzór pozwolenia, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy.
1. 
Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:
1)
fotografie dobra kultury;
2)
dokument lub odpis dokumentu potwierdzający uznanie roszczenia państwa Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, przez posiadacza lub dzierżyciela lub zawarcie ugody obejmującej obowiązek zwrotu dobra kultury albo wyrok lub odpis wyroku sądu polubownego nakazującego zwrot dobra kultury na terytorium innego państwa Unii Europejskiej;
3)
dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej wniosek, jeżeli wnioskodawcą jest osoba prawna;
4)
inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.
2. 
Fotografie, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny:
1)
przedstawiać całość dobra kultury, stan zachowania oraz cechy szczególne, o których mowa w art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy;
2)
być wykonane w kolorze, na jednolitym tle, w dobrej ostrości i w formacie co najmniej 9 ´ 13 cm, o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
3. 
Fotografowane dobro kultury powinno zajmować większą część kadru.
4. 
Formy płaszczyznowe (malarstwo, grafiki itp.) należy fotografować prostopadle do ich powierzchni.
5. 
W przypadku dobra kultury, którego przedstawienie nie jest możliwe na pojedynczym zdjęciu, należy dołączyć dodatkowe zdjęcia wykonane z innego ujęcia.
6. 
Fotografie, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się w postaci papierowej lub elektronicznej.
7. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, dołącza się w postaci papierowej.
8. 
W przypadku gdy wnioskodawcą jest instytucja kultury, do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się zgodę podmiotu tworzącego instytucję kultury, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), na zwrot tego dobra kultury, chyba że podmiotem tym jest organ wydający pozwolenie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Wzór pozwolenia, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

(oznaczenie organu)

Warszawa, dnia ...................................... r.

POZWOLENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. poz. 1086) zezwala się:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy albo nazwa, siedziba i adres jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą)

na stały wywóz za granicę następującego dobra kultury:

.......................................................................................................................................................

(określenie dobra kultury)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko autora)

zgodnego z poniższym opisem oraz fotografią stanowiącą załącznik do niniejszego pozwolenia.

Opis dobra kultury:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(informacja o oznakowaniu dobra kultury*))

Fotografia:

Uzasadnienie:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................

podpis i pieczęć organu

Pouczenie:

1. Od pozwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w pierwszej instancji odwołanie nie przysługuje, jednakże stronie niezadowolonej z wydanego pozwolenia przysługuje prawo złożenia do tego organu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia pozwolenia. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie w terminie 30 dni od dnia doręczenia pozwolenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wpis od skargi wynosi 200 zł.**)

2. Od pozwolenia wydanego przez Dyrektora Biblioteki Narodowej stronie niezadowolonej z wydanego pozwolenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, za pośrednictwem Dyrektora Biblioteki Narodowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pozwolenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał pozwolenie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.**)

3. Od pozwolenia wydanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych stronie niezadowolonej z wydanego pozwolenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, za pośrednictwem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pozwolenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał pozwolenie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.**)

4. Pozwolenie nie zwalnia z obowiązków wynikających z przepisów ograniczających obrót towarowy z zagranicą.

Objaśnienia:

*) Należy wypełnić w przypadku, gdy dobro kultury zostało oznakowane w celu jego jednoznacznej identyfikacji.

**) Niepotrzebne skreślić.

(Znak identyfikacyjny drukarni. Numer seryjny druku pozwolenia.)

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego, zmieniającą rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 147 z 12.06.2015, str. 24).