Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1281

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych z tytułu:
1) realizacji gwarancji, o której mowa w art. 264 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791 i 1089),
2) otrzymanej dotacji, o której mowa w art. 264 ust. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w pkt 1

- w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

§  2.  Zaniechanie, o którym mowa w § 1, stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z zatwierdzonym przez Komisję Europejską programem pomocowym.
§  3.  Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).