Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1252

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne

Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne (Dz. U. poz. 352 oraz z 2007 r. poz. 454) § 2-4 otrzymują brzmienie:

"§ 2. Komisja składa się z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów spośród kandydatów przedstawionych przez: Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Ministra - Członka Rady Ministrów, którego zakres działania obejmuje zadania związane z działalnością służb specjalnych - jeżeli został powołany przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. Członkiem komisji może być osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka komisji i wykonywania powierzonych jej obowiązków oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków,

4) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

§ 4. Członkostwo w komisji ustaje z chwilą:

1) złożenia rezygnacji,

2) odwołania przez Prezesa Rady Ministrów,

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) śmierci.".

§  2.  Członkowie komisji powołanej na podstawie § 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, pełnią obowiązki do dnia powołania członków komisji na podstawie § 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.