Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków. - Dz.U.2017.1271 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1271

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 23 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. z 2013 r. poz. 329) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) należności "zagrożone", "stracone" - odpowiednio ekspozycje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy;";

2)
w § 22 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) odsetki naliczone;";

3)
w § 41:
a)
w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) należnych bankowi odsetek, w tym dyskonta oraz odsetek skapitalizowanych,",

b)
w ust. 3 uchyla się pkt 1;
4)
w załączniku do rozporządzenia w poz. II pkt 29 otrzymuje brzmienie:

"29. wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów;".

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).