Rozdział środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej. - Dz.U.2017.1317 - OpenLEX

Rozdział środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1317

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 i 1169) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób i tryb rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, przekazanych Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, pochodzących z:
1)
opłat za szkolenie strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, zwanej dalej "ustawą", członków ochotniczej straży pożarnej, o której mowa w art. 32 ust. 4 ustawy, prowadzone odpłatnie przez Państwową Straż Pożarną,
2)
wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń

- zwanych dalej "środkami finansowymi".

1. 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokonuje rozdziału środków finansowych między ochotnicze straże pożarne i jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1-5 i 8 ustawy, na podstawie złożonych wniosków.
2. 
Wnioski o przyznanie środków finansowych jednostki ochrony przeciwpożarowej składają do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem właściwych terytorialnie komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.
3. 
Do wniosku o przyznanie środków finansowych jednostka ochrony przeciwpożarowej dołącza opinię właściwego terytorialnie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
4. 
Wnioski o przyznanie środków finansowych, sporządzone przez komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, wymagają opinii właściwych terytorialnie komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.
1. 
Wnioski o przyznanie środków finansowych składają bezpośrednio do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej:
1)
komendanci wojewódzcy;
2)
dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego;
3)
dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa;
4)
komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej.
2. 
Wnioski jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w ust. 1, nie wymagają dołączenia opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
Rozdziału środków finansowych dokonuje się zgodnie z planem wydatków na dany rok.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 2 .
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 564 oraz z 2000 r. poz. 194), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.