Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1232

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Konwencja handlowa i nawigacyjna między Polską a Rumunią, podpisana w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r. 1 , zachowała moc obowiązującą tylko w zakresie art. 27-30, na podstawie załącznika nr 1 do Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o przeglądzie umów dwustronnych, podpisanego w Bukareszcie dnia 30 marca 2005 r. 2 , który wszedł w życie dnia 16 września 2005 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że art. 27-30 Konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r., utraciły moc obowiązującą dnia 1 stycznia 2007 r. na podstawie wymiany not między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii, dokonanej zgodnie z art. 59 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. 3 .

Konwencja handlowa i nawigacyjna między Polską a Rumunią, podpisana w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r., utraciła moc obowiązującą dnia 1 stycznia 2007 r.

1 Tekst Konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunją, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1932 r. poz. 726 oraz z 1938 r. poz. 336 i 485.
2 Tekst Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o przeglądzie umów dwustronnych, podpisanego w Bukareszcie dnia 30 marca 2005 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2006 r. poz. 86.
3 Tekst Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1990 r. poz. 439.