Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1258 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 660) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się na okres do dnia 31 grudnia 2018 r. dodatkowe lotnicze przejścia graniczne:
1) Kielce-Masłów;
2) Lubin;
3) Radom-Sadków;
4) Mielec;
5) Mazury;
6) Zielona Góra-Babimost.
§  2. 
1.  Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne są otwarte codziennie:
1) od 600 do 2000, a od maja do września od 600 do 2200 - przejścia wymienione w § 1 pkt 1 i 2;
2) od 600 do 2400 - przejście wymienione w § 1 pkt 3;
3) od 700 do 2000, a od maja do września od 700 do 2200 - przejście wymienione w § 1 pkt 4;
4) całodobowo - przejścia wymienione w § 1 pkt 5 i 6.
2.  Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne są przeznaczone do obsługi statków powietrznych odbywających loty niebędące lotami wewnętrznymi w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "kodeksem granicznym Schengen".
3.  W dodatkowych lotniczych przejściach granicznych odbywa się ruch:
1) osobowy i towarowy - w przejściach wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 6;
2) osobowy - w przejściach wymienionych w § 1 pkt 2 i 4.
§  3. 
1.  Zarządzający lotniskiem powiadamia pisemnie:
1) właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej i właściwego miejscowo naczelnika urzędu celno-skarbowego,
2) właściwe miejscowo organy odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli innej niż kontrola graniczna i celna - w przypadkach gdy taka kontrola jest wymagana zgodnie z odrębnymi przepisami,
3) właściwego miejscowo wojewodę

- o planowanym lądowaniu lub starcie statku powietrznego przekraczającego granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 kodeksu granicznego Schengen.

2.  W przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, o którym mowa w art. 25 kodeksu granicznego Schengen, zarządzający lotniskiem powiadamia pisemnie organy, o których mowa w ust. 1, o planowanym lądowaniu lub starcie statku powietrznego przekraczającego granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 kodeksu granicznego Schengen.
3.  Zarządzający lotniskiem dokonuje powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie później niż na 48 godzin przed planowanym lądowaniem lub startem statku powietrznego.
4.  W przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej w trybie natychmiastowym, o którym mowa w art. 28 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen, zarządzający lotniskiem dokonuje powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o planowanym lądowaniu lub starcie statku powietrznego.
§  4.  Zarządzający lotniskiem zapewnia na swój koszt przewóz osób przeprowadzających kontrolę w dodatkowych lotniczych przejściach granicznych.
§  5.  Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (Dz. U. poz. 1562, z 2015 r. poz. 37 i 1841 oraz z 2016 r. poz. 1781).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).