Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1233

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1181) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej (Dz. U. poz. 1439 oraz z 2017 r. poz. 517) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 2 po literze c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania "Współpraca".";

2) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 3, udziela się od dnia 19 maja 2017 r.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).