Określenie rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1323 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

Na podstawie art. 3f § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935) zarządza się, co następuje:
Z wykorzystaniem portalu podatkowego mogą być załatwiane następujące sprawy:
1)
składanie przez:
a)
podatnika zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
b)
podatnika i płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych,
c)
podatnika i płatnika podatku od spadków i darowizn

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na doręczanie albo wniosku o doręczanie pism organów Krajowej Administracji Skarbowej przez portal podatkowy w sprawach załatwianych z wykorzystaniem tego portalu;

2)
składanie deklaracji w sprawach dotyczących:
a)
zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
b)
podatku od czynności cywilnoprawnych,
c)
podatku od spadków i darowizn wraz dokumentami mającymi wpływ na określenie podstawy opodatkowania;
3)
wnoszenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego podań w sprawach dotyczących:
a)
zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
b)
podatku od czynności cywilnoprawnych,
c)
podatku od spadków i darowizn

- wraz z załącznikami;

4)
doręczanie pism naczelników urzędów skarbowych w sprawach dotyczących:
a)
zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
b)
podatku od czynności cywilnoprawnych,
c)
podatku od spadków i darowizn;
5)
zgłaszanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pełnomocnictw ogólnych oraz zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego;
6)
składanie zgłoszeń aktualizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869);
7)
składanie wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.
1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2016.1595).