Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1286

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2, 38, 624 i 715) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", w tym tryb sporządzania planu rzeczowo-finansowego Kasy, państwowych funduszy celowych i Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwanego dalej "funduszem składkowym", będących w dyspozycji Prezesa Kasy, i dokonywania w nich zmian oraz gromadzenia i wydatkowania środków z tych funduszy, jak również lokowania wolnych środków funduszu administracyjnego.
§  2. 
1.  Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Kasy jest roczny plan finansowy Kasy sporządzany na dany rok budżetowy, w trybie przewidzianym dla opracowywania projektu ustawy budżetowej.
2.  Roczny plan finansowy Kasy obejmuje w szczególności:
1) przychody i koszty funduszy: emerytalno-rentowego, prewencji i rehabilitacji oraz administracyjnego;
2) stan początkowy i końcowy funduszy, o których mowa w pkt 1;
3) dochody i wydatki związane z realizacją przez Kasę zadań zleconych odrębnymi przepisami.
3.  Prezes Kasy zapewnia zgodność projektu rocznego planu finansowego Kasy z projektem ustawy budżetowej. Do czasu opracowania rocznego planu finansowego na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej, podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu.
§  3. 
1.  Prezes Kasy opracowuje plan rzeczowo-finansowy Kasy i przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.
2.  Plan rzeczowo-finansowy Kasy obejmuje w szczególności:
1) szczegółowe plany przychodów i kosztów funduszy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;
2) szczegółowy plan dochodów i wydatków na wypłatę świadczeń zleconych na podstawie odrębnych przepisów;
3) prognozowaną liczbę ubezpieczonych ze wszystkich tytułów ubezpieczenia emerytalno-rentowego;
4) prognozowaną liczbę świadczeń ze wszystkich tytułów świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego przewidzianych w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanej dalej "ustawą", oraz świadczeń i dodatków do świadczeń wypłacanych na podstawie odrębnych przepisów;
5) prognozowaną liczbę świadczeń zdrowotnych z funduszu prewencji i rehabilitacji;
6) prognozowane przeciętne zatrudnienie i kwotę wynagrodzeń pracowników;
7) wykaz planowanych do realizacji w danym roku budżetowym inwestycji budowlanych w jednostkach organizacyjnych Kasy, których jednostkowa wartość przekracza 60 000 euro.
§  4.  Do dokonywania zmian w rocznych planach finansowych państwowych funduszy celowych oraz w planie wydatków części budżetowej właściwej dla Kasy stosuje się przepisy o finansach publicznych.
§  5.  Roczne sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Kasy Prezes Kasy sporządza i przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
§  6.  Prezes Kasy sporządza sprawozdania budżetowe na zasadach określonych w przepisach o sprawozdawczości budżetowej.
§  7. 
1.  Prezes Kasy sporządza roczne sprawozdanie finansowe Kasy na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.
2.  Roczne sprawozdanie finansowe Kasy podlega badaniu przez biegłego rewidenta wybranego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
3.  Roczne sprawozdanie finansowe Kasy zatwierdza minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Kasy.
§  8.  Kasa prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.
§  9. 
1.  Ze środków funduszu emerytalno-rentowego są finansowane:
1) koszty określone w art. 78 ust. 1 i art. 79 ust. 2 ustawy;
2) odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń;
3) dodatki do świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wypłacane na podstawie odrębnych przepisów;
4) inne koszty wynikające z odrębnych przepisów.
2.  Środki funduszu emerytalno-rentowego pochodzą ze źródeł:
1) określonych w art. 78 ust. 2 ustawy;
2) z odsetek z tytułu zwłoki w opłaceniu składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe;
3) ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz z odsetkami za zwłokę;
4) ze zwrotu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, uzyskanych w trybie określonym w art. 56 ustawy;
5) z odsetek od środków na rachunkach bankowych;
6) z innych źródeł.
§  10. 
1.  Ze środków funduszu prewencji i rehabilitacji są finansowane:
1) koszty określone w art. 80 ust. 1 ustawy;
2) dotacje inwestycyjne na rzecz zakładów rehabilitacji leczniczej;
3) inne koszty wynikające z odrębnych przepisów.
2.  Środki funduszu prewencji i rehabilitacji pochodzą ze źródeł:
1) określonych w art. 80 ust. 2 ustawy;
2) z odsetek od środków na rachunkach bankowych;
3) z innych źródeł.
§  11. 
1.  Ze środków funduszu administracyjnego są finansowane:
1) koszty poboru i dochodzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe, a także ubezpieczenie zdrowotne;
2) koszty obsługi w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz emerytalno-rentowego;
3) koszty obsługi w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń przez Kasę na podstawie odrębnych przepisów;
4) wynagrodzenia pracowników Kasy i pochodne od tych wynagrodzeń;
5) koszty obsługi systemu orzecznictwa lekarskiego Kasy;
6) koszty związane z obsługą administracyjno-księgową funduszy i utrzymania jednostek organizacyjnych Kasy;
7) wydatki inwestycyjne oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, a także usług służących realizacji zadań w zakresie obsługi ubezpieczenia i zadań powierzonych na podstawie odrębnych przepisów;
8) koszty określone w art. 14 ust. 5 oraz wynikające z art. 43 ustawy;
9) opłaty z tytułu członkostwa w międzynarodowych organizacjach zabezpieczenia społecznego;
10) koszty dotyczące informowania ubezpieczonych i świadczeniobiorców o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy, o formach zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej oraz propagowania działalności Kasy;
11) koszty dochodzenia zwrotu wydatków, o których mowa w art. 56 ustawy;
12) inne koszty wynikające z odrębnych przepisów.
2.  Środki funduszu administracyjnego pochodzą ze źródeł:
1) określonych w art. 79 ust. 2 ustawy;
2) z odsetek od środków na rachunkach bankowych.
§  12. 
1.  Prezes Kasy, mając na względzie efektywność zarządzania oraz bezpieczeństwo środków publicznych, może lokować wolne środki funduszu administracyjnego, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa otrzymanych w ramach odpisu od funduszu emerytalno-rentowego, o którym mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy:
1) na rachunku w banku prowadzącym obsługę bankową Kasy;
2) na rachunkach lokat terminowych w bankach, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniających warunki określone w ust. 2;
3) w formie depozytu u Ministra Finansów w rozumieniu przepisów o finansach publicznych na zasadach określonych w tych przepisach.
2.  Banki, w których mogą być lokowane wolne środki funduszu administracyjnego, posiadają fundusze własne w wysokości co najmniej 50 mln euro, a ich współczynnik wypłacalności wynosi co najmniej 8%.
3.  Banki, o których mowa w ust. 2, ubiegające się o depozyty z wolnych środków funduszu administracyjnego przekazują Prezesowi Kasy pisemną informację o wysokości funduszy własnych oraz o ich współczynniku wypłacalności za poprzedni kwartał.
4.  Banki, w których są lokowane wolne środki funduszu administracyjnego, nie później niż do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału przedkładają Prezesowi Kasy pisemne informacje o wysokości funduszy własnych oraz o ich współczynniku wypłacalności za poprzedni kwartał.
5.  Lokowanie wolnych środków funduszu administracyjnego, występujących na rachunku bankowym funduszu administracyjnego, nie może zagrażać realizacji wydatków, o których mowa w § 11 ust. 1.
§  13.  Rozliczenie należności finansowych między funduszem emerytalno-rentowym i funduszem administracyjnym a Funduszem Ubezpieczeń Społecznych określa porozumienie zawarte przez Prezesa Kasy i Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
§  14. 
1.  Podstawę gospodarki finansowej funduszu składkowego stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy tego funduszu sporządzany przez Zarząd funduszu składkowego i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą funduszu składkowego.
2.  Po zatwierdzeniu plan rzeczowo-finansowy funduszu składkowego Zarząd funduszu składkowego przedstawia do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wraz z planem, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3.  Plan rzeczowo-finansowy funduszu składkowego obejmuje w szczególności:
1) szczegółowy plan przychodów i wydatków funduszu składkowego;
2) stan finansowy funduszu składkowego na początek i koniec danego roku obrachunkowego;
3) prognozowaną liczbę ubezpieczonych ze wszystkich tytułów ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego;
4) prognozowaną liczbę świadczeń ze wszystkich tytułów świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego.
4.  Zarząd funduszu składkowego może dokonywać zmian w planie rzeczowo-finansowym funduszu składkowego w trakcie roku budżetowego pod warunkiem:
1) niespowodowania utraty płynności finansowej funduszu składkowego;
2) zatwierdzenia zmian przez Radę Nadzorczą funduszu składkowego.
5.  O dokonaniu zmian w planie rzeczowo-finansowym funduszu składkowego Zarząd funduszu składkowego informuje w formie pisemnej ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
6.  Roczne sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego funduszu składkowego Zarząd funduszu składkowego przedstawia do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
§  15. 
1.  Fundusz składkowy lokuje wolne środki na następujących warunkach:
1) lokowanie wolnych środków nie może powodować opóźnień w realizacji wydatków na świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz odpisów na fundusz prewencji i rehabilitacji oraz na fundusz administracyjny;
2) lokowanie wolnych środków dokonuje się przy zapewnieniu rentowności i bezpieczeństwa lokat;
3) wolne środki mogą być lokowane na rachunkach lokat terminowych w bankach, których fundusze własne wynoszą co najmniej 130 mln złotych;
4) maksymalna kwota aktywów funduszu składkowego w jednym banku nie może przekroczyć wartości 130 mln złotych.
2.  Fundusz składkowy może lokować wolne środki również w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.
§  16. 
1.  Zarząd funduszu składkowego sporządza roczne sprawozdanie finansowe funduszu składkowego i przekazuje je do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej funduszu składkowego.
2.  Zysk netto za dany rok obrotowy zwiększa stan funduszu składkowego, a strata netto pomniejsza stan tego funduszu.
3.  Roczne sprawozdanie finansowe funduszu składkowego podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
4.  Zatwierdzone przez Radę Nadzorczą funduszu składkowego roczne sprawozdanie finansowe Zarząd funduszu składkowego przedstawia do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.
§  17.  Fundusz składkowy prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.
§  18. 
1.  Ze środków funduszu składkowego są finansowane:
1) wydatki określone w art. 77 ust. 1, art. 79 ust. 2 pkt 1 oraz art. 80 ust. 2 ustawy;
2) odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego.
2.  Środki funduszu składkowego pochodzą ze źródeł:
1) określonych w art. 77 ust. 2 i 4 ustawy;
2) z odsetek z tytułu zwłoki w opłacaniu składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie;
3) ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego wraz z odsetkami;
4) ze zwrotu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, uzyskanych w trybie przewidzianym w art. 56 ustawy;
5) z tytułu innych wierzytelności cywilnoprawnych funduszu;
6) z oprocentowania środków na rachunkach bankowych;
7) z działalności lokacyjnej;
8) z innych źródeł.
§  19.  Prezes Kasy prowadzi sprawozdawczość niezbędną do sprawnego administrowania funduszami Kasy w trybie określonym przepisami o statystyce publicznej.
§  20.  Do sporządzania lub zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych, które nie zostały sporządzone lub zatwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
§  21.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2017 r. 2
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. poz. 599), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. poz. 2043).