Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1235

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 20 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

Na podstawie art. 100e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, 60, 379, 777 i 966) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. poz. 1028 oraz z 2003 r. poz. 2339) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, sądom, prokuraturze, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, starostom oraz organom Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia się dane, o których mowa w art. 100b ust. 1 ustawy.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).