Rejestr Zastawów Skarbowych. - Dz.U.2017.1287 - OpenLEX

Rejestr Zastawów Skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1287

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych

Na podstawie art. 46f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
strukturę Rejestru Zastawów Skarbowych, zwanego dalej "rejestrem";
2)
sposób przesyłania wniosków o wpis zastawu skarbowego do rejestru i innych dokumentów;
3)
wzór wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru;
4)
wzór wniosku o wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia;
5)
wysokość opłaty za wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia;
6)
tryb zapewnienia dostępu do rejestru organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych.
Rejestr zawiera:
1)
część pierwszą przeznaczoną do wpisu oznaczenia organu występującego z wnioskiem o wpis zastawu skarbowego do rejestru (nazwa i adres siedziby);
2)
część drugą przeznaczoną do wpisu:
a)
imienia i nazwiska lub nazwy (firmy),
b)
identyfikatora podatkowego, a w przypadku nierezydenta - numeru paszportu lub innego numeru identyfikacyjnego, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego,
c)
miejsca zamieszkania lub adresu siedziby, a w przypadku nierezydenta również znanego adresu do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej

- podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego albo osoby trzeciej, o których mowa w art. 41 § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zwanej dalej "ustawą", z wyłączeniem ich małżonków;

3)
część trzecią przeznaczoną do wpisu:
a)
imienia i nazwiska,
b)
identyfikatora podatkowego, a w przypadku nierezydenta - numeru paszportu lub innego numeru identyfikacyjnego, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego,
c)
miejsca zamieszkania, a w przypadku nierezydenta również znanego adresu do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej

- małżonka podmiotu, o którym mowa w pkt 2, jeżeli rzecz ruchoma lub zbywalne prawo majątkowe, obciążone zastawem skarbowym, stanowi współwłasność łączną tego podmiotu i jego małżonka;

4)
część czwartą przeznaczoną do wpisu danych identyfikujących przedmiot zastawu skarbowego;
5)
część piątą przeznaczoną do wpisu informacji dotyczących zastawu skarbowego obejmujących:
a)
datę ustanowienia zastawu skarbowego,
b)
podstawę prawną wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru,
c)
wysokość zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej zabezpieczonej zastawem skarbowym,
d)
datę wygaśnięcia zastawu skarbowego,
e)
datę wykreślenia zastawu skarbowego.
1. 
Wnioski o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz inne dokumenty, z wyjątkiem wniosku o wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia, są przesyłane przy użyciu funkcjonalności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr, zwanego dalej "systemem teleinformatycznym", udostępnionej na stronie internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. 
Jeżeli przesłanie wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz innych dokumentów w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest niemożliwe z przyczyn technicznych, wniosek o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz inne dokumenty przesyła się na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
3. 
Organy Krajowej Administracji Skarbowej przesyłają wnioski, o których mowa w ust. 1, i inne dokumenty w systemie teleinformatycznym.
4. 
Wzór wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Wniosek o wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy, wnosi się w postaci:
1)
elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą organu;
2)
papierowej - w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128).
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, za dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia uznaje się także elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty.
4. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Opłata za wydanie:
1)
wypisu z rejestru,
2)
zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy

- wynosi 50 zł.

1. 
Organom występującym z wnioskiem o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych, przydzielany jest dostęp do systemu teleinformatycznego na podstawie wniosku przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr.
2. 
W celu przydzielenia dostępu do systemu teleinformatycznego organ prowadzący rejestr nadaje identyfikator organowi uprawnionemu do występowania z wnioskiem o wpis zastawu skarbowego do rejestru lub organowi egzekucyjnemu, innemu niż naczelnik urzędu skarbowego, oraz hasło.
Funkcjonalność systemu teleinformatycznego jest udostępniana organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych, na stronie internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WP-1 WNIOSEK

wzór

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU ZASTAWÓW SKARBOWYCH/ WYKREŚLENIE Z REJESTRU ZASTAWÓW SKARBOWYCH (WP-1)

Objaśnienia ogólne

Obowiązkowemu wypełnieniu podlegają dane określone w art. 43 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", odnoszące się do:

- nazwy i adresu siedziby organu występującego z wnioskiem o wpis zastawu skarbowego,

- podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego oraz osoby trzeciej, o których mowa w art. 41 § 1 i 3 ustawy, w tym imienia i nazwiska lub nazwy (firmy), miejsca zamieszkania lub adresu siedziby, identyfikatora podatkowego, a w przypadku nierezydenta - numeru paszportu lub innego numeru identyfikacyjnego, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, oraz znanego adresu do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej,

- małżonka ww. podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego oraz osoby trzeciej, jeżeli rzecz ruchoma lub zbywalne prawo majątkowe, obciążone zastawem skarbowym, stanowi współwłasność łączną tego podmiotu i jego małżonka, w tym imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, identyfikatora podatkowego, a w przypadku nierezydenta - numeru paszportu lub innego numeru identyfikacyjnego, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, oraz znanego adresu do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej,

- oznaczenia rzeczy ruchomej lub zbywalnego prawa majątkowego, na którym ma być ustanowiony zastaw skarbowy,

- podstawy prawnej wniosku o wpis zastawu skarbowego, o której mowa w art. 44 ustawy,

- wysokości należności pieniężnej zabezpieczonej zastawem skarbowym,

- oznaczenia osoby lub jednostki, na rzecz której jest ustanowiony zastaw skarbowy.

Objaśnienia szczegółowe

Poz. 1 - w przypadku wniosku o wykreślenie z Rejestru Zastawów Skarbowych wypełnia się części od A do G.

Poz. 2 - podaje się numer nadany przez organ występujący z wnioskiem o wpis/wykreślenie zastawu.

Cześć A

Poz. 7 i 8 - w przypadku osoby fizycznej obligatoryjnemu wypełnieniu podlega jedna z pozycji; jeżeli taka osoba jest nierezydentem w rozumieniu przepisów prawa dewizowego i nie posiada numeru PESEL i NIP, pozycji tych nie wypełnia się.

Poz. 10 - wypełnia się w przypadku nierezydentów w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, jeżeli nie posiadają numeru PESEL albo NIP.

Część B

Część wypełnia się danymi małżonka podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego oraz osoby trzeciej, w przypadku gdy ruchomość lub zbywalne prawo majątkowe stanowi współwłasność łączną.

Poz. 34 i 35 - obligatoryjnemu wypełnieniu podlega jedna z pozycji; jeżeli małżonek jest nierezydentem w rozumieniu przepisów prawa dewizowego i nie posiada numeru PESEL i NIP, pozycji tych nie wypełnia się.

Poz. 36 - wypełnia się w przypadku nierezydentów w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, jeżeli nie posiadają numeru PESEL albo numeru NIP.

Część C

Poz. 58 - w przypadku gdy przedmiotem zastawu skarbowego jest zarejestrowany pojazd samochodowy, podaje się jego numer rejestracyjny. W przypadku innych ruchomości podaje się numer seryjny, numer partii lub inny numer ułatwiający identyfikację ruchomości.

Poz. 59 - w przypadku gdy przedmiotem zastawu skarbowego jest pojazd, podaje się jego numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy. W przypadku gdy ruchomość nie jest oznaczona jednym z wymienionych numerów, pozycji nie wypełnia się.

Poz. 60 - w przypadku gdy przedmiotem zastawu skarbowego jest pojazd samochodowy, podaje się w szczególności markę, model, wariant i wersję oraz rok produkcji.

Część D

Poz. 61 - w przypadku gdy podstawą prawną wniosku o wpis zastawu skarbowego jest deklaracja w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy lub inny niż decyzja dokument, na podstawie którego możliwy jest wpis zastawu skarbowego do Rejestru Zastawów Skarbowych, zaznacza się kwadrat 2.

Poz. 64 - uwzględnia się odsetki z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie naliczone na dzień złożenia wniosku o wpis. Uwzględnia się również koszty upomnienia, jeżeli przepisy odrębne przewidują możliwość zabezpieczenia kosztów upomnienia zastawem skarbowym.

Część E

Poz. 70 - wypełnia się w przypadku zaznaczenia poz. 65 lub 66.

Cześć F

W przypadku zaznaczenia kwadratu "jednostka samorządu terytorialnego" obligatoryjnemu wypełnieniu podlega pozycja "oznaczenie jednostki samorządu terytorialnego".

Część G

Poz. 78 - wpisuje się NIP organu występującego z wnioskiem o wpis/wykreślenie zastawu, a jeżeli go nie posiada - urzędu obsługującego ten organ lub jednostki samorządu terytorialnego.

Poz. 79 - wpisuje się REGON organu występującego z wnioskiem o wpis/wykreślenie zastawu, a jeżeli go nie posiada - urzędu obsługującego ten organ lub jednostki samorządu terytorialnego.

Poz. 81 - datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WW-1 WNIOSEK O WYDANIE1)

wzór

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYDANIE WYPISU Z REJESTRU ZASTAWÓW SKARBOWYCH/ ZAŚWIADCZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 46c § 2 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. - ORDYNACJA PODATKOWA (WW-1)

Część A

Poz. 2 - w przypadku gdy przedmiotem zastawu skarbowego jest zarejestrowany pojazd samochodowy, podaje się jego numer rejestracyjny. W przypadku innych ruchomości podaje się numer seryjny, numer partii lub inny numer ułatwiający identyfikację ruchomości.

Poz. 3 - w przypadku gdy przedmiotem zastawu skarbowego jest pojazd, podaje się jego numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy. W przypadku gdy ruchomość nie jest oznaczona jednym z wymienionych numerów, pozycji nie wypełnia się.

Poz. 4 - w przypadku gdy przedmiotem zastawu skarbowego jest pojazd samochodowy, podaje się w szczególności markę, model, wariant i wersję oraz rok produkcji.

Część B

Poz. 8 i 9 - w przypadku osoby fizycznej obligatoryjnemu wypełnieniu podlega jedna z pozycji.

Poz. 11-20 - podaje się adres miejsca zamieszkania lub siedziby zainteresowanego.

Poz. 21-30 - podaje się adres do doręczeń zainteresowanego, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby.

Część C

Poz. 31 - wypełnia się w przypadku, gdy z wnioskiem występuje podmiot niebędący osobą fizyczną.

Poz. 32 - nie wypełnia się w przypadku wnoszenia wniosku w postaci dokumentu elektronicznego za pomocą ePUAP. Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 152), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649, 2183 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 846 i 1948).