Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1266

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. poz. 1051) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) organizację i sposób przeprowadzania szkolenia kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej, zwanych dalej "kontrolerami";
2) program szkolenia kontrolerów;
3) rodzaje zajęć dydaktycznych w ramach szkolenia kontrolerów oraz ich wymiar czasowy;
4) tryb przeprowadzania egzaminu kończącego szkolenie kontrolerów, zwanego dalej "egzaminem";
5) wzór certyfikatu kontrolera;
6) wzór legitymacji służbowej kontrolera.
§  2.  Polska Agencja Antydopingowa, zwana dalej "Agencją", w celu przeprowadzenia szkolenia kontrolerów zapewnia kadrę wykładowców i instruktorów.
§  3.  Organizowanie szkolenia kontrolerów polega na:
1) określeniu jego harmonogramu;
2) zapewnieniu pomieszczenia przeznaczonego do jego przeprowadzenia, odizolowanego od innych pomieszczeń, oświetlonego i wyposażonego w oddzielne miejsca dla każdego kandydata na kontrolera;
3) zapewnieniu następującego sprzętu wykorzystywanego podczas szkolenia kontrolerów:
a) refraktometr - 1 szt.,
b) akcesoria do pobierania próbek:
krwi, w tym igła do pobierania krwi, pojemnik próżniowy do pobierania krwi żylnej oraz płyn dezynfekcyjny - 1 szt.,
moczu, w tym pojemnik zbiorczy na mocz oraz zestaw do zabezpieczania próbek częściowych - 1 szt.,
c) zestaw pojemników służących do przechowywania i transportu:
krwi - 3 szt.,
moczu - 1 szt.,
d) lodówka przeznaczona do transportu próbek:
krwi - 1 szt.,
moczu - 1 szt.,
e) urządzenie monitorujące temperaturę - 1 szt.,
f) pojemnik na odpady medyczne - 1 szt.
§  4.  Szkolenie kontrolerów jest realizowane w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
§  5. 
1.  Szkolenie kontrolerów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.
2.  Zajęcia teoretyczne są prowadzone jako wykłady, a zajęcia praktyczne - jako ćwiczenia lub warsztaty.
3.  Zajęcia w ramach szkolenia kontrolerów są realizowane w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.
4.  Zajęć w ramach szkolenia kontrolerów nie prowadzi się w formie kształcenia na odległość.
5.  Grupa szkoleniowa w ramach szkolenia kontrolerów nie może liczyć więcej niż 15 osób.
§  6.  Program szkolenia kontrolerów wraz z rodzajem zajęć dydaktycznych oraz ich wymiarem czasowym jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej "komisją", informuje kandydata na kontrolera o warunkach organizacyjnych egzaminu oraz o zasadach oceniania.
2.  Kandydat na kontrolera otrzymuje materiały służące do przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu, opatrzone pieczątką Agencji. Uwzględnia się jedynie odpowiedzi udzielone na materiałach opatrzonych pieczątką Agencji.
3.  W czasie części teoretycznej egzaminu jest niedopuszczalne korzystanie z materiałów pomocniczych innych niż dostarczone przez komisję.
4.  Weryfikacja tożsamości kandydata na kontrolera następuje przez okazanie członkowi komisji przed wstępem na egzamin dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
§  8. 
1.  Część teoretyczna egzaminu polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 40 pytań. Każde pytanie zawiera cztery propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.
2.  Czas na rozwiązanie testu wynosi 40 minut i jest liczony od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji.
3.  Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na każde pytanie przyznawany jest 1 punkt.
4.  Zaliczenie części teoretycznej egzaminu następuje po uzyskaniu co najmniej 32 punktów.
§  9. 
1.  Zestawy pytań są opracowywane przez komisję przed egzaminem.
2.  Liczba zestawów pytań jest uzależniona od liczby kandydatów na kontrolera przystępujących do egzaminu oraz od warunków przestrzennych panujących w pomieszczeniu, w którym egzamin się odbywa.
3.  Zestawy pytań są przygotowywane i przechowywane w miejscu uniemożliwiającym dostęp osobom nieuprawnionym.
4.  Kolejność pytań w poszczególnych zestawach nie może się powtarzać.
§  10. 
1.  Do części praktycznej egzaminu może przystąpić osoba, która uzyskała pozytywny wynik z jego części teoretycznej.
2.  Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez kandydata na kontrolera przystępującego do egzaminu 2 zadań opierających się na symulacji kontroli antydopingowej realizowanej:
1) podczas zawodów;
2) poza zawodami.
3.  Wykonanie zadań, o których mowa w ust. 2, jest oceniane przez każdego członka komisji w skali od 1 do 5 punktów za każde z zadań. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 30.
4.  Zaliczenie części praktycznej egzaminu następuje po uzyskaniu co najmniej 24 punktów.
5.  Kandydat na kontrolera jest informowany o wyniku egzaminu przez jednego z członków komisji.
§  11.  Wzór certyfikatu kontrolera jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  12.  Wzór legitymacji służbowej kontrolera jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROGRAM SZKOLENIA KONTROLERÓW ANTYDOPINGOWYCH POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ WRAZ Z RODZAJEM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ ICH WYMIAREM CZASOWYM

§  1.  Szkolenie trwa co najmniej 24 godziny, w tym co najmniej 16 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 8 godzin zajęć praktycznych.
§  2.  Celem szkolenia jest:
1) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu dopingu w sporcie, w tym kontroli antydopingowej;
2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość przeprowadzanej kontroli antydopingowej;
3) kształtowanie właściwej postawy etycznej kontrolerów antydopingowych.
§  3.  Program szkolenia teoretycznego obejmuje następujące szczegółowe zagadnienia i minimalny czas zajęć prowadzonych jako wykłady dotyczące:
1) warunków niezbędnych do ukończenia szkolenia - 0,5 godz.;
2) organizacji i działania krajowego i międzynarodowego systemu zwalczania dopingu w sporcie - 1,5 godz.;
3) definicji dopingu w sporcie - 1 godz.;
4) zasad i przebiegu kontroli antydopingowej - 7 godz.;
5) praw i obowiązków kontrolera antydopingowego - 2 godz.;
6) zasad postępowania z nieletnimi i niepełnosprawnymi zawodnikami w toku kontroli antydopingowej - 1 godz.;
7) skutków dla zdrowia stosowania dopingu w sporcie - 1 godz.;
8) odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie - 1 godz.;
9) warunków otrzymania zgody na używanie ze względów leczniczych substancji zabronionej lub metody zabronionej - 1 godz.
§  4.  Program szkolenia praktycznego obejmuje następujące szczegółowe zagadnienia i minimalny czas zajęć prowadzonych jako ćwiczenia lub warsztaty dotyczące:
1) rozpoznawania naruszeń przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie - 2 godz.;
2) działania w sytuacjach krytycznych - 2 godz.;
3) zasad współpracy z organizatorami zawodów - 1 godz.;
4) zasad sporządzania dokumentacji kontroli antydopingowej - 2 godz.;
5) zasad przygotowania miejsca i sprzętu do przeprowadzenia kontroli antydopingowej - 1 godz.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR CERTYFIKATU KONTROLERA ANTYDOPINGOWEGO

POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ KONTROLERA ANTYDOPINGOWEGO

POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

wzór

Opis:

1. Blankiet legitymacji wykonany jest z karty PCV o grubości 1 mm, o wymiarach 120 mm wysokości na 90 mm szerokości.

2. Nadruk na blankiecie legitymacji wykonany jest w technice UV.

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).