Szkolenia kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej. - Dz.U.2017.1266 - OpenLEX

Szkolenia kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1266

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. poz. 1051) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
organizację i sposób przeprowadzania szkolenia kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej, zwanych dalej "kontrolerami";
2)
program szkolenia kontrolerów;
3)
rodzaje zajęć dydaktycznych w ramach szkolenia kontrolerów oraz ich wymiar czasowy;
4)
tryb przeprowadzania egzaminu kończącego szkolenie kontrolerów, zwanego dalej "egzaminem";
5)
wzór certyfikatu kontrolera;
6)
wzór legitymacji służbowej kontrolera.
Polska Agencja Antydopingowa, zwana dalej "Agencją", w celu przeprowadzenia szkolenia kontrolerów zapewnia kadrę wykładowców i instruktorów.
Organizowanie szkolenia kontrolerów polega na:
1)
określeniu jego harmonogramu;
2)
zapewnieniu pomieszczenia przeznaczonego do jego przeprowadzenia, odizolowanego od innych pomieszczeń, oświetlonego i wyposażonego w oddzielne miejsca dla każdego kandydata na kontrolera;
3)
zapewnieniu następującego sprzętu wykorzystywanego podczas szkolenia kontrolerów:
a)
refraktometr - 1 szt.,
b)
akcesoria do pobierania próbek:
krwi, w tym igła do pobierania krwi, pojemnik próżniowy do pobierania krwi żylnej oraz płyn dezynfekcyjny - 1 szt.,
moczu, w tym pojemnik zbiorczy na mocz oraz zestaw do zabezpieczania próbek częściowych - 1 szt.,
c)
zestaw pojemników służących do przechowywania i transportu:
krwi - 3 szt.,
moczu - 1 szt.,
d)
lodówka przeznaczona do transportu próbek:
krwi - 1 szt.,
moczu - 1 szt.,
e)
urządzenie monitorujące temperaturę - 1 szt.,
f)
pojemnik na odpady medyczne - 1 szt.
Szkolenie kontrolerów jest realizowane w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
1. 
Szkolenie kontrolerów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.
2. 
Zajęcia teoretyczne są prowadzone jako wykłady, a zajęcia praktyczne - jako ćwiczenia lub warsztaty.
3. 
Zajęcia w ramach szkolenia kontrolerów są realizowane w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.
4. 
Zajęć w ramach szkolenia kontrolerów nie prowadzi się w formie kształcenia na odległość.
5. 
Grupa szkoleniowa w ramach szkolenia kontrolerów nie może liczyć więcej niż 15 osób.
Program szkolenia kontrolerów wraz z rodzajem zajęć dydaktycznych oraz ich wymiarem czasowym jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej "komisją", informuje kandydata na kontrolera o warunkach organizacyjnych egzaminu oraz o zasadach oceniania.
2. 
Kandydat na kontrolera otrzymuje materiały służące do przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu, opatrzone pieczątką Agencji. Uwzględnia się jedynie odpowiedzi udzielone na materiałach opatrzonych pieczątką Agencji.
3. 
W czasie części teoretycznej egzaminu jest niedopuszczalne korzystanie z materiałów pomocniczych innych niż dostarczone przez komisję.
4. 
Weryfikacja tożsamości kandydata na kontrolera następuje przez okazanie członkowi komisji przed wstępem na egzamin dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
1. 
Część teoretyczna egzaminu polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 40 pytań. Każde pytanie zawiera cztery propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.
2. 
Czas na rozwiązanie testu wynosi 40 minut i jest liczony od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji.
3. 
Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na każde pytanie przyznawany jest 1 punkt.
4. 
Zaliczenie części teoretycznej egzaminu następuje po uzyskaniu co najmniej 32 punktów.
1. 
Zestawy pytań są opracowywane przez komisję przed egzaminem.
2. 
Liczba zestawów pytań jest uzależniona od liczby kandydatów na kontrolera przystępujących do egzaminu oraz od warunków przestrzennych panujących w pomieszczeniu, w którym egzamin się odbywa.
3. 
Zestawy pytań są przygotowywane i przechowywane w miejscu uniemożliwiającym dostęp osobom nieuprawnionym.
4. 
Kolejność pytań w poszczególnych zestawach nie może się powtarzać.
1. 
Do części praktycznej egzaminu może przystąpić osoba, która uzyskała pozytywny wynik z jego części teoretycznej.
2. 
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez kandydata na kontrolera przystępującego do egzaminu 2 zadań opierających się na symulacji kontroli antydopingowej realizowanej:
1)
podczas zawodów;
2)
poza zawodami.
3. 
Wykonanie zadań, o których mowa w ust. 2, jest oceniane przez każdego członka komisji w skali od 1 do 5 punktów za każde z zadań. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 30.
4. 
Zaliczenie części praktycznej egzaminu następuje po uzyskaniu co najmniej 24 punktów.
5. 
Kandydat na kontrolera jest informowany o wyniku egzaminu przez jednego z członków komisji.
Wzór certyfikatu kontrolera jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Wzór legitymacji służbowej kontrolera jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROGRAM SZKOLENIA KONTROLERÓW ANTYDOPINGOWYCH POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ WRAZ Z RODZAJEM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ ICH WYMIAREM CZASOWYM

§  1. 
Szkolenie trwa co najmniej 24 godziny, w tym co najmniej 16 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 8 godzin zajęć praktycznych.
§  2. 
Celem szkolenia jest:
1)
zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu dopingu w sporcie, w tym kontroli antydopingowej;
2)
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość przeprowadzanej kontroli antydopingowej;
3)
kształtowanie właściwej postawy etycznej kontrolerów antydopingowych.
§  3. 
Program szkolenia teoretycznego obejmuje następujące szczegółowe zagadnienia i minimalny czas zajęć prowadzonych jako wykłady dotyczące:
1)
warunków niezbędnych do ukończenia szkolenia - 0,5 godz.;
2)
organizacji i działania krajowego i międzynarodowego systemu zwalczania dopingu w sporcie - 1,5 godz.;
3)
definicji dopingu w sporcie - 1 godz.;
4)
zasad i przebiegu kontroli antydopingowej - 7 godz.;
5)
praw i obowiązków kontrolera antydopingowego - 2 godz.;
6)
zasad postępowania z nieletnimi i niepełnosprawnymi zawodnikami w toku kontroli antydopingowej - 1 godz.;
7)
skutków dla zdrowia stosowania dopingu w sporcie - 1 godz.;
8)
odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie - 1 godz.;
9)
warunków otrzymania zgody na używanie ze względów leczniczych substancji zabronionej lub metody zabronionej - 1 godz.
§  4. 
Program szkolenia praktycznego obejmuje następujące szczegółowe zagadnienia i minimalny czas zajęć prowadzonych jako ćwiczenia lub warsztaty dotyczące:
1)
rozpoznawania naruszeń przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie - 2 godz.;
2)
działania w sytuacjach krytycznych - 2 godz.;
3)
zasad współpracy z organizatorami zawodów - 1 godz.;
4)
zasad sporządzania dokumentacji kontroli antydopingowej - 2 godz.;
5)
zasad przygotowania miejsca i sprzętu do przeprowadzenia kontroli antydopingowej - 1 godz.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR CERTYFIKATU KONTROLERA ANTYDOPINGOWEGO

POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ KONTROLERA ANTYDOPINGOWEGO

POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

wzór

Opis:

1. Blankiet legitymacji wykonany jest z karty PCV o grubości 1 mm, o wymiarach 120 mm wysokości na 90 mm szerokości.

2. Nadruk na blankiecie legitymacji wykonany jest w technice UV.

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).