Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1269 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń

Na podstawie art. 138j § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Pełnomocnictwo ogólne, w formie dokumentu elektronicznego, jest przesyłane za pośrednictwem:
1) portalu podatkowego - przez mocodawcę, pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym oraz osobę sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać;
2) dedykowanego systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - przez organy podatkowe.
2.  Pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń, w formie dokumentu elektronicznego, są przesyłane przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego właściwego w sprawie, której to pełnomocnictwo dotyczy.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2016.1595).