Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1273

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

USTAWA
z dnia 25 maja 2017 r.
o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim

Art.  1. 

W ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 uchyla się pkt 28;
2) w art. 9 uchyla się ust. 2 i 3;
3) w art. 12:
a) w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) którego wspólna kwota połowowa została wyczerpana;",

b) w pkt 3 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) przyłowu gatunku organizmów morskich, którego wyodrębniona na podstawie art. 44 ust. 3 kwota połowowa została wyczerpana.";

4) w art. 15 uchyla się pkt 3;
5) w art. 18 uchyla się pkt 4;
6) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Informację, o której mowa w ust. 2, ogłasza się, w przypadku gdy wielkość pozostałej do podziału dodatkowej zdolności połowowej wynosi co najmniej 10 GT lub 15 kW.";

7) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu:

"Art. 42a. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, wydania specjalnego zezwolenia połowowego, w przypadku gdy armator statku rybackiego wystąpił z wnioskiem o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na statek rybacki, na który nie posiada dokumentów, o których mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1, uprawniających do żeglugi na obszarach prowadzenia połowów objętych tym wnioskiem.";

8) w art. 46 w pkt 1:
a) w lit. a:
w tiret drugim skreśla się wyraz "lub",
uchyla się tiret trzecie,
b) w lit. b:
w tiret drugim skreśla się wyraz "lub" i na końcu dodaje się średnik,
uchyla się tiret trzecie;
9) art. 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku gatunku organizmów morskich objętego obowiązkiem wyładunku, określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1380/2013, realizacja obowiązku wyładunku odbywa się w ramach wspólnej albo indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku przyznanej armatorowi statku rybackiego w specjalnym zezwoleniu połowowym.";

10) w art. 51 w ust. 3 uchyla się pkt 5;
11) w art. 52 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Armator statku rybackiego może w danym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 15 lipca, zrezygnować z całości albo części przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub dni połowowych.

2. Armator statku rybackiego rezygnuje z indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych, o których mowa w ust. 1, składając za pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego dla portu macierzystego statku rybackiego wniosek odpowiednio o cofnięcie albo zmianę specjalnego zezwolenia połowowego.";

12) art. 53 otrzymuje brzmienie:

"Art. 53. 1. Określona w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualna kwota połowowa lub liczba dni połowowych mogą być przekazywane w całości lub w części na inny statek rybacki tego samego armatora, który co najmniej przez 24 kolejne miesiące przed dniem złożenia wniosku o przekazanie był armatorem statków rybackich biorących udział w przekazaniu.

2. Indywidualne kwoty połowowe lub dni połowowe określone w specjalnym zezwoleniu połowowym przyznane na obszary, o których mowa w art. 9 ust. 1, mogą być przekazywane:

1) w całości na statki rybackie, na które nie przyznano w specjalnym zezwoleniu połowowym dni połowowych lub indywidualnej kwoty połowowej gatunku organizmów morskich objętego przekazaniem, albo

2) w całości lub w części na statki rybackie, na które przyznano w specjalnym zezwoleniu połowowym dni połowowe lub indywidualną kwotę połowową gatunku organizmów morskich objętego przekazaniem.

3. Przekazanie indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych następuje w drodze zmiany specjalnych zezwoleń połowowych na wniosek armatora statku rybackiego zainteresowanego przekazaniem indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych na inny statek rybacki tego armatora.

4. Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statków rybackich biorących udział w przekazaniu;

2) oznaki rybackie statków rybackich biorących udział w przekazaniu;

3) określenie gatunku organizmów morskich na danym obszarze, którego dotyczy przekazanie;

4) wielkość indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub liczbę dni połowowych, których dotyczy przekazanie.

5. Wniosek w sprawie przekazania indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

6. Kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich odłowione przez armatora statku rybackiego w ramach kwoty połowowej uzyskanej na podstawie ust. 2 pkt 1 nie są wliczane do historycznej bazy połowowej tego armatora na statek rybacki, na który kwoty te zostały przekazane w całości.

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, zmiany specjalnych zezwoleń połowowych wydanych na statki rybackie, których dotyczy wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych, jeżeli jest wyczerpana ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych danego gatunku organizmów morskich, którego dotyczy przekazanie.";

13) w art. 54:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wymiany międzynarodowej dokonuje się:

1) z urzędu - w przypadku wymiany kwot połowowych na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 albo pkt 3, albo

2) na wniosek armatora statku rybackiego - w przypadku wymiany kwot połowowych, jeżeli przedmiotem przekazania są indywidualne kwoty połowowe armatorów statków rybackich przyznane na obszary, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 3.",

b) uchyla się ust. 3,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:

1) nazwę i adres armatora statku rybackiego;

2) określenie gatunków organizmów morskich na danym obszarze, których dotyczy wymiana międzynarodowa.",

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich odłowione przez armatora statku rybackiego w ramach kwoty połowowej uzyskanej na podstawie wymiany międzynarodowej nie są wliczane do historycznej bazy połowowej tego armatora na statek rybacki, na który zostały przyznane kwoty z wymiany międzynarodowej.";

14) w art. 55:
a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wymiany międzynarodowej dokonanej z urzędu, o której mowa w art. 54 ust. 2 pkt 1.",

b) w ust. 4 uchyla się pkt 2;
15) po art. 57 dodaje się art. 57a w brzmieniu:

"Art. 57a. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie po powzięciu informacji o:

1) wykorzystaniu w danym roku kalendarzowym 90% wspólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich,

2) wyczerpaniu w danym roku kalendarzowym wspólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich,

3) wyczerpaniu w danym roku kalendarzowym kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3

- ogłasza tę informację na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

2. Od dnia następującego po dniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz:

1) połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1;

2) wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

3) przyłowu danego gatunku organizmów morskich w ramach kwoty połowowej wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3 - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Zakaz:

1) połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - obowiązuje do dnia ogłoszenia zakazu wszelkich połowów w ramach tej kwoty albo do dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, albo do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął obowiązywać;

2) wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - obowiązuje do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął on obowiązywać;

3) przyłowu danego gatunku organizmów morskich w ramach kwoty połowowej wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3 - obowiązuje do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął on obowiązywać.";

16) uchyla się art. 58-67;
17) art. 68 otrzymuje brzmienie:

"Art. 68. Kapitan wykonujący rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art. 15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1), prowadzi dziennik połowowy w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i rozporządzenia nr 404/2011.";

18) w art. 69 w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Kapitan statku rybackiego przekazuje oryginał strony dziennika połowowego do Centrum Monitorowania Rybołówstwa, stanowiącego ośrodek monitorowania rybołówstwa w rozumieniu rozporządzenia nr 1224/2009, zwanego dalej "CMR":";

19) w art. 70 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Kapitan statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 8 m nie wpisuje do miesięcznego raportu połowowego ilości i gatunków złowionych lub przyłowionych organizmów morskich.";

20) uchyla się art. 89;
21) w art. 127 w ust. 1 w pkt 4 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) na obszarach określonych w art. 96 pkt 2";

22) w art. 128 uchyla się ust. 2.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 oraz z 2017 r. poz. 624) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku do ustawy w części I uchyla się ust. 52a i 52b;
2) w załączniku do ustawy w części III ust. 22 otrzymuje brzmienie:
22. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane:
1) na okres jednego miesiąca:
a) organizatorowi zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu500 zł
b) armatorowi statku na prowadzenie połowów z jego statku11 zł
2) na okres kolejnych 12 miesięcy dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku42 zł
Art.  3. 

W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1970 oraz z 2016 r. poz. 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 23;
2) uchyla się art. 35;
3) w art. 63 w ust. 1 uchyla się pkt 7;
4) w art. 64 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Karę pieniężną, o której mowa w art. 63 ust. 1:".

Art.  4. 

Do spraw dotyczących przekazywania indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych oraz wymiany międzynarodowej kwot połowowych dokonywanej na wniosek, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.