Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1239

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 14 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa

Na podstawie art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1131) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W czasie:

1) ferii zimowych - dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej lub klasy I szkoły ponadpodstawowej: branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego lub technikum lub

2) ferii letnich - dla uczniów, którzy ukończyli klasę VIII szkoły podstawowej lub klasę I szkoły ponadpodstawowej: branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego lub technikum

- mogą być organizowane specjalistyczne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949) dotyczących wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży.".

§  2. 
1.  Do dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, do czasu zakończenia kształcenia w tych gimnazjach i klasach.
2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotyczące szkół ponadpodstawowych, stosuje się odpowiednio do dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących i techników oraz klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).