Informacja o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1303

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Na podstawie art. 400k ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898 i 1089) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób przekazywania oraz wzory:
1)
kwartalnej informacji o podmiotach uiszczających opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803 i 1948);
2)
zbiorczej informacji o:
a)
zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
b)
gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji,
c)
powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
3)
zbiorczej informacji o zgromadzonych wpływach z tytułu środków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 i art. 62 ust. 6, oraz wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 72 ust. 2 i art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688).
1. 
Wzór kwartalnej informacji, o której mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór zbiorczej informacji, o której mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Wzór zbiorczej informacji, o której mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje informacje, o których mowa w § 1 pkt 1-3, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR
Kwartalna informacja Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o podmiotach

uiszczających opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r.

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803, z późn. zm.), za ........ kwartał ....... roku

Adresat:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Dział 1. Dane o podmiotach uiszczających opłaty za brak sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których

mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Lp.Nazwa i siedziba podmiotu albo imię

i nazwisko podmiotu, adres podmiotu1)

Wysokość wpłaconej kwoty

[zł]

Data dokonania

zapłaty

Uwagi2)
Suma wpływów:

Dział 2. Dane o podmiotach uiszczających opłaty za brak sieci zbierania pojazdów na podstawie decyzji wydanych przez

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r.

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Lp.Nazwa i siedziba podmiotu albo imię

i nazwisko podmiotu, adres podmiotu1)

Wysokość wpłaconej kwoty

[zł]

Data dokonania

zapłaty

Uwagi2)
Suma wpływów:

....................................................

(data i podpis sporządzającego informację3))

Objaśnienia:

1) Adres określa się przez podanie: nazwy miasta lub miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu, nazwy województwa oraz kodu

pocztowego, zgodnie z informacją z przelewu bankowego.

2) Zamieszczenie dodatkowych wyjaśnień odnośnie do wpłaconej kwoty, na przykład korekta wpłaty z poprzedniego okresu sprawoz-

dawczego z podaniem numeru działu i pozycji w dziale, którego korekta dotyczy.

3) Dotyczy postaci papierowej informacji. W przypadku przekazywania informacji w postaci elektronicznej informację opatruje się

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR
Zbiorcza informacja Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zgromadzonych

wpływach z tytułu opłat za brak sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w art. 14

ust. 1 i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(Dz. U. z 2016 r. poz. 803, z późn. zm.), oraz o gminach i powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie

zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, za rok ............

Adresat:

Minister Środowiska

Dział 1. Informacja o zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Wysokość zgromadzonych wpływów z tytułu opłat:[zł]
za brak sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy

z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

za brak sieci zbierania pojazdów na podstawie decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Ochrony Śro-

dowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wyco-

fanych z eksploatacji

Razem:

Dział 2. Informacja o gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych

z eksploatacji

Lp.WojewództwoPowiatGminaWysokość

dofinansowania

Liczba porzuconych

pojazdów wycofanych

z eksploatacji, które zostały

zebrane w gminie

[tys. zł][szt.]

Dział 3. Informacja o powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Lp.WojewództwoPowiatWysokość

dofinansowania

Liczba pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zostały zebrane w powiecie
[tys. zł][szt.]

......................................................

(data i podpis sporządzającego informację1))

Objaśnienia:

1) Dotyczy postaci papierowej informacji. W przypadku przekazywania informacji w postaci elektronicznej informację opatruje się

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR
Zbiorcza informacja Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o zgromadzonych wpływach z tytułu środków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 i art. 62 ust. 6, oraz wpływach

z tytułu opłat, o których mowa w art. 72 ust. 2 i art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688), za ...... rok

Adresat:

Minister Środowiska

Lp.Wysokość zgromadzonych wpływów z tytułu:[w zł]Uwagi1)
1środków przekazanych przez przedsiębiorców wykonujących samodzielnie

obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych na podstawie

art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym

2środków przekazanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego

i elektronicznego na podstawie art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 11 września

2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

3opłat produktowych, o których mowa w art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrześ-

nia 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

4dodatkowych opłat produktowych, o których mowa w art. 77 ust. 2 ustawy

z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Suma wpływów:

...................................................

(data i podpis sporządzającego informację2))

Objaśnienia:

1) Zamieszczenie dodatkowych wyjaśnień odnośnie do wpłaconej kwoty, na przykład korekta wpłaty z poprzedniego okresu sprawoz-

dawczego z podaniem numeru informacji i pozycji w informacji, którego korekta dotyczy.

2) Dotyczy postaci papierowej informacji. W przypadku przekazywania informacji w postaci elektronicznej informację opatruje się

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1746), które utraciło moc na podstawie art. 104 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688) oraz art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 933 i 1688).