Sposób przekazywania oraz wzory informacji o opłatach i dofinansowaniu, związane ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływy zgromadzone zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1258

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie sposobu przekazywania oraz wzorów informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Na podstawie art. 400k ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób przekazywania oraz wzory:
1)
kwartalnej informacji o podmiotach uiszczających opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056);
2)
zbiorczej informacji o:
a)
zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
b)
gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji,
c)
powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
3)
zbiorczej informacji o zgromadzonych wpływach z tytułu środków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 6, oraz wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 72 ust. 2 i art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893).
1. 
Wzór kwartalnej informacji, o której mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór zbiorczej informacji, o której mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Wzór zbiorczej informacji, o której mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1-3, są przekazywane w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1303).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Kwartalna informacja Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o podmiotach uiszczających opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056), za ........ kwartał ....... roku

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Zbiorcza informacja Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zgromadzonych wpływach z tytułu opłat za brak sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056), oraz o gminach i powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, za rok ....

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Zbiorcza informacja Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zgromadzonych wpływach z tytułu środków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 6 , oraz wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 72 ust. 2 i art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893), za ...... rok

wzór

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).