Art. 5. - Zmiana ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.933

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Art.  5.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 400b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6.";

2)
w art. 400k w ust. 2:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska kwartalnych informacji o podmiotach uiszczających opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140 i 933), z podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu tych podmiotów, wysokości kwoty wpłaconej z tytułu opłaty oraz daty dokonania zapłaty w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w terminie do końca miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczą te informacje;",

b) 2
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy, zbiorczej informacji o:

a) zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

b) gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji,

c) powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;";";

3)
w art. 401 w ust. 7:
a)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) wpływy z opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 43a ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;",

b)
uchyla się pkt 11b;
4)
w art. 401c w ust. 9:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-11a, 12 i 13a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, przeznacza się na:",

b)
uchyla się pkt 2,
c)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej działalności w zakresie przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji;";

5)
w art. 402 uchyla się ust. 15;
6)
w art. 410a uchyla się ust. 1-3c;
7)
w art. 411:
a)
w ust. 1:
-
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6, ze środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy odbywa się przez:",

-
w pkt 2 uchyla się lit. d,
b)
ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, stosuje się do obligacji emitowanych na cele związane z działalnością, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6, przez podmioty posiadające osobowość prawną wykonujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej.".

2 Art. 5 pkt 2 lit. b zmieniona przez art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U.2015.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2016 r.