Sposób przekazywania i wzory informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.257.1746

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Na podstawie art. 400k ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób przekazywania oraz wzory:
1)
kwartalnej informacji o podmiotach wpłacających opłaty, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.3));
2)
zbiorczej informacji o:
a)
zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
b)
liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zostały przyjęte do stacji demontażu,
c)
masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
d)
uzyskanych w skali kraju poziomach odzysku i recyklingu,
e)
stacjach demontażu, które uzyskały dofinansowanie,
f)
gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji,
g)
powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
3)
zbiorczej informacji o zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.4)), oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 1-9 tej ustawy;
4)
kwartalnej informacji o przedsiębiorcach wpłacających opłaty, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
1. 
Wzór kwartalnej informacji, o której mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór zbiorczej informacji, o której mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Wzór zbiorczej informacji, o której mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4. 
Wzór kwartalnej informacji, o której mowa w § 1 pkt 4, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
1. 
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje informacje, o których mowa w § 1 pkt 1-3, w formie pisemnej i elektronicznej albo w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.5)), opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.6)).
2. 
Zarząd wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przekazuje informację, o której mowa w § 1 pkt 4, w formie pisemnej i elektronicznej albo w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.7)
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1498.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236, z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145 i Nr 76, poz. 489.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wzorów tych informacji (Dz. U. Nr 225, poz. 1935), które na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) traci moc z dniem 31 grudnia 2010 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR
Kwartalna informacja Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej o podmiotach wpłacających opłaty za wprowadzenie

pojazdów na terytorium kraju oraz za brak sieci zbierania pojazdów wycofanych

z eksploatacji za ........ kwartał ....... roku

Adresat:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Dział 1. Dane o podmiotach wnoszących opłaty za wprowadzenie pojazdów na terytorium kraju

Lp.Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu

oraz siedziba lub adres podmiotu1)

Wysokość wniesionej

opłaty [zł]

Uwagi2)
Suma wpływów:

Dział 2. Dane o podmiotach wnoszących opłaty za brak sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji3)

Lp.Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu

oraz siedziba lub adres podmiotu1)

Wysokość wniesionej

opłaty [zł]

Uwagi2)
Suma wpływów:

Dział 3. Dane o podmiotach wnoszących opłaty za brak sieci zbierania pojazdów na podstawie decyzji wyda-

nych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Lp.Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu

oraz siedziba lub adres podmiotu1)

Wysokość wniesionej

opłaty [zł]

Uwagi2)
Suma wpływów:

 .............................................................

 

(data i podpis sporządzającego informację4))

Objaśnienia:

1) Adres określa się przez podanie: nazwy miasta lub miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu, nazwy województwa oraz

kodu pocztowego, w formie zgodnej z informacją z przelewu bankowego.

2) Zamieszczenie dodatkowych wyjaśnień odnośnie wpłaconej kwoty, na przykład korekta wpłaty z poprzedniego okresu

sprawozdawczego z podaniem numeru działu i pozycji w dziale, którego korekta dotyczy.

3) Dział 2 wypełnia się za pierwszy kwartał w następnym roku kalendarzowym, którego opłaty za brak sieci dotyczą, zgodnie

z art. 16 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

4) Dotyczy formy pisemnej informacji.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR
Zbiorcza informacja Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej o pojazdach wycofanych z eksploatacji

za rok ............

Adresat:

Minister Środowiska

Dział 1. Informacja o zgromadzonych wpływach z tytułu opłat za wprowadzenie pojazdów na terytorium kraju

oraz za brak sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Wysokość zgromadzonych wpływów z tytułów opłat:[zł]
za wprowadzenie pojazdów na terytorium kraju
za brak sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
za brak sieci zbierania pojazdów na podstawie decyzji wydanych przez Głównego Inspektora

Ochrony Środowiska

Razem:

Dział 2. Informacja o liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych z eks-

ploatacji, które zostały przyjęte do stacji demontażu

Lp.Marka pojazduRok produkcjiMasa pojazdu1)Masa pojazdu

wycofanego

z eksploatacji2)

[Mg][Mg]
12345
Razem:
Ogólna liczba pojazdów [szt.]
W tym liczba pojazdów niekompletnych3)

Dział 3. Informacja o masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu, a także o masie przeznaczo-

nych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji

3.1. Informacja o masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu

Tabela 1

Lp.Kod i rodzaj

odpadu

powstałego

z demontażu

pojazdów

wycofanych

z eksploatacji4)

Masa

odpadów

powstałych

z demontażu

pojazdów

wycofanych

z eksploatacji

Masa odpadów poddanych

na stacji demontażu:5)

Masa odpadów przekazanych

na terytorium kraju do:

Masa

odpadów

wywiezionych

za granicę13)

Masa

odpadów

przekazanych do

unieszkodliwiania

na terytorium

kraju14)

recyklingowi6)odzyskowi

energii7)

innym niż

recykling

procesom

odzysku,

z wyłączeniem

odzysku

energii8)

recyklingu9)odzysku

energii10)

innych niż

recykling

procesów

odzysku,

z wyłączeniem

odzysku

energii11)

rozdrabniania

w strzępiarce12)

[Mg]
67891011121314151617
Razem:

Tabela 2

Lp.Nazwa albo imię i

nazwisko oraz adres

przedsiębiorcy

prowadzącego

strzępiarkę

Masa odpadów

przekazanych

do rozdrabniania

w strzępiarce

Odpady powstałe w wyniku strzępienia poddane
recyklingowi15)odzyskowi energii16)innym niż recykling pro-

cesom odzysku, z wyłą-

czeniem

odzysku energii17)

unieszkodliwianiu18)
Procentowy

udział frakcji

materiałowych

MasaProcentowy

udział frakcji

materiałowych

MasaProcentowy

udział frakcji

materiałowych

MasaProcentowy

udział frakcji

materiałowych

Masa
[%][Mg][%][Mg][%][Mg][%][Mg]
1819202122232425262728
Razem:

Tabela 3

Lp.Kod i rodzaj

odpadu

powstałego

z demontażu

pojazdów

wycofanych z eksploatacji4)

Masa odpadów wywiezionych za granicę w celu przetworzenia w procesie19)
recyklinguodzysku energiiinnych niż recykling

procesach odzysku, z wyłączeniem

odzysku energii

unieszkodliwiania
[Mg]
293031323334
Razem:

3.2. Informacja o masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymo-

ntowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji20)

Lp.Masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części

[Mg]

3536

Dział 4. Informacja o uzyskanych w kraju poziomach odzysku i recyklingu

Rodzaj informacji[%]
Osiągnięty poziom odzysku21)
Osiągnięty poziom recyklingu21)

Dział 5. Informacja o stacjach demontażu, które uzyskały dofinansowanie

Nazwa, oznaczenie

siedziby i adres albo

imię, nazwisko i adres

przedsiębiorcy

prowadzącego stację

(stacje) demontażu

Nazwa stacji

demontażu

Adres stacji

demontażu22)

Wysokość

dofinansowania

[tys. zł]

Dział 6. Informacja o gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wy-

cofanych z eksploatacji

WojewództwoPowiatGminaWysokość

dofinansowania

Ilość porzuconych

pojazdów

wycofanych

z eksploatacji,

które zostały

zebrane w gminie

[tys. zł][szt.]

Dział 7. Informacja o powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów

wycofanych z eksploatacji

WojewództwoPowiatWysokość

dofinansowania

Ilość porzuconych

pojazdów wycofanych

z eksploatacji,

które zostały

zebrane w powiecie

[tys. zł][szt.]

 ..............................................................

(data i podpis sporządzającego informację23))

Uwagi:

Podawane w informacji dane obejmują:

1) pojazdy wycofane z eksploatacji przyjęte przez stacje demontażu w roku, którego dotyczy informacja;

2) odpady pochodzące tylko z pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych przez stacje demontażu w roku, którego dotyczy informacja;

3) pojazdy przyjęte w imieniu stacji demontażu przez punkt zbierania pojazdów w roku, którego dotyczy informacja.

Objaśnienia:

1) Oznacza masę pojazdu w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji pomniejszoną o masę paliwa w ilości nominalnej; masę paliwa ustala się na 40 kg.

2) Masa pojazdu wycofanego z eksploatacji oznacza masę pojazdu zważonego przy przyjmowaniu pojazdu do stacji demon-

tażu lub punktu zbierania pojazdów, po uprzednim usunięciu z niego innych odpadów, które nie pochodzą z tego pojaz-

du.

3) Za pojazd niekompletny uważa się pojazd niezawierający wszystkich istotnych elementów, zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego

(Dz. U. Nr 58, poz. 407) lub którego masa jest mniejsza niż 90 % masy pojazdu.

4) Należy podać rodzaj i kod odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie

katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

5) Należy wypełnić, jeżeli na stacji demontażu znajduje się inna niż stacja demontażu instalacja do odzysku.

6) Należy podać masę odpadów poddanych procesom recyklingu w instalacji, o której mowa w objaśnieniu nr 5, na danej

stacji demontażu na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów.

7) Należy podać masę odpadów poddanych procesom odzysku energii w instalacji, o której mowa w objaśnieniu nr 5, na

danej stacji demontażu na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów.

8) Należy podać masę odpadów poddanych innym niż recykling procesom odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, w in-

stalacji, o której mowa w objaśnieniu nr 5, na danej stacji demontażu na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów.

9) Należy podać masę odpadów przekazanych do recyklingu na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów.

10) Należy podać masę odpadów przekazanych do odzysku energii na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów.

11) Należy podać masę odpadów przekazanych do innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii,

na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów.

12) Należy podać masę odpadów przekazanych do rozdrabniania w strzępiarce. W przypadku wypełnienia tej kolumny wypeł-

nia się również tabelę 2 z działu 3.1.

13) Należy podać masę odpadów wywiezionych za granicę w celu przetworzenia w procesach odzysku, w tym recyklingu lub

odzysku energii i unieszkodliwiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym prze-

mieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859, z późn zm.). W przypadku wypełnienia tej kolumny wypełnia się również

tabelę 3 z działu 3.1.

14) Należy podać masę odpadów przekazanych do procesu unieszkodliwienia na terytorium kraju na podstawie prowadzonej

ewidencji odpadów.

15) Należy podać udział procentowy frakcji materiałowych przeznaczonych do przekazania do recyklingu zgodnie z wynikami

próby strzępienia oraz wyliczoną masę odpadów poddanych recyklingowi na podstawie wyników próby strzępienia, wy-

konanej przez przedsiębiorcę prowadzącego strzępiarkę w roku poprzedzającym rok, którego informacja dotyczy.

16) Należy podać udział procentowy frakcji materiałowych przeznaczonych do przekazania do odzysku energii oraz wyliczoną

masę odpadów poddanych odzyskowi energii na podstawie wyników próby strzępienia, wykonanej przez przedsiębiorcę

prowadzącego strzępiarkę w roku poprzedzającym rok, którego informacja dotyczy.

17) Należy podać udział procentowy frakcji materiałowych przeznaczonych do przekazania do innych niż recykling procesów

odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, oraz wyliczoną masę odpadów poddanych innym niż recykling procesom odzy-

sku, z wyłączeniem odzysku energii, na podstawie wyników próby strzępienia, wykonanej przez przedsiębiorcę prowa-

dzącego strzępiarkę w roku poprzedzającym rok, którego informacja dotyczy.

18) Należy podać udział procentowy frakcji materiałowych przeznaczonych do przekazania do unieszkodliwiania oraz wyli-

czoną masę odpadów poddanych unieszkodliwianiu na podstawie wyników próby strzępienia, wykonanej przez przedsię-

biorcę prowadzącego strzępiarkę w roku poprzedzającym rok, którego informacja dotyczy.

19) Należy podać masę odpadów wywiezionych za granicę w celu przetworzenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia

29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

20) Należy podać informacje o masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowa-

nych z przyjętych w danym roku kalendarzowym pojazdów wycofanych z eksploatacji, z uwzględnieniem ponownego

użycia w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak

również z wyłączeniem przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów określonych w rozporządzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych

z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko

(Dz. U. Nr 201, poz. 1666).

21) Należy podać odpowiednio poziom odzysku albo recyklingu uzyskany na terytorium kraju w roku sprawozdawczym, któ-

rego dotyczy informacja, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w spra-

wie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 202, poz. 1340).

22) Adres określa się przez podanie: nazwy miasta lub miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu, nazwy województwa oraz

kodu pocztowego.

23) Dotyczy formy pisemnej informacji.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR
Zbiorcza informacja Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3

oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym

i elektronicznym oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 19 tej ustawy

za ...... rok

Adresat:

Minister Środowiska

Lp.Wysokość zgromadzonych wpływów z tytułu:[w zł]Uwagi1)
1Opłat produktowych
2Dodatkowych opłat produktowych
3Kar pieniężnych
Suma wpływów:

 .............................................................

 

(data i podpis sporządzającego informację2))

Objaśnienia:

1) Zamieszczenie dodatkowych wyjaśnień odnośnie wpłaconej kwoty, na przykład korekta wpłaty z poprzedniego okresu

sprawozdawczego z podaniem numeru informacji i pozycji w informacji, którego korekta dotyczy.

2) Dotyczy formy pisemnej informacji.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR
Kwartalna informacja zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska

i gospodarki wodnej o przedsiębiorcach wpłacających opłaty produktowe

wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym

i elektronicznym za ......... kwartał ......... roku

Adresat:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Dane o przedsiębiorcach wprowadzających sprzęt wpłacających opłaty produktowe

Lp.Nr

rejestrowy

Nazwa lub imię i nazwisko

podmiotu

Siedziba lub

adres podmiotu1)

Wysokość

wniesionej

opłaty [zł]

Tytuł

opłaty2)

Uwagi3)
Suma wpływów:

 .............................................................

 

(data i podpis sporządzającego informację4))

Objaśnienia:

1) Adres określa się przez podanie: nazwy miasta lub miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu, nazwy województwa oraz

kodu pocztowego, w formie zgodnej z informacją z przelewu bankowego.

2) Należy podać przyczynę uiszczenia opłaty produktowej.

3) Zamieszczenie dodatkowych wyjaśnień odnośnie wpłaconej kwoty, na przykład korekta wpłaty z poprzedniego okresu

sprawozdawczego z podaniem numeru informacji i pozycji w informacji, której korekta dotyczy.

4) Dotyczy formy pisemnej informacji.

)