§ 2. - Informacja o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1303

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.
§  2. 
1. 
Wzór kwartalnej informacji, o której mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór zbiorczej informacji, o której mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Wzór zbiorczej informacji, o której mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.