Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. - Dz.U.2017.1293 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1293

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 694, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W sytuacji gdy świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji zapewnia jednocześnie w lokalizacji świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych, realizacja tych świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może być łączona z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w innych komórkach organizacyjnych świadczeniodawcy udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji, z uwzględnieniem intensywności pracy poszczególnych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych.";

2)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I "Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej" w lp. 26 "Neonatologia" w części "Organizacja udzielania świadczeń" pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarki lub położnej we wszystkie dni tygodnia.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).